Meijbaum voelt zich persoonlijk ‘gepakt’

ERMELO - Vanmiddag was er op het Ermelose gemeentehuis een hoorzitting over de buiten behandeling genomen evenementenvergunning van Bar Twinns. De gemeente had eigenaar Casper Meijbaum die vergunning geweigerd voor een buitenpodium op Koningsnacht en -dag. Ermelo van Nu was er bij.

De bezwarencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en stelt door middel van een hoorzitting bezwaarden in de gelegenheid hun bezwaren mondeling toe te lichten. De commissie adviseert het college over een te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Casper Meijbaum was met zijn advocaat Emile Vrijman aanwezig. ,,Nee, ik ben niet zenuwachtig, ik kan nu eindelijk een aantal zaken bewijzen.’’ De bezwarencommissie bestond uit drie juristen die, middels vragen aan de beide partijen, feitelijke duidelijkheid proberen te krijgen. Aangezien er drie verschillende zaken lagen, echter alle drie inzake Bar Twinns werd besloten deze zaken in een keer te behandelen. Waar het vanmiddag vooral over ging was of er voor alle horecazaken dezelfde procedure was gevolgd en dat allen dezelfde termijnen hadden om de vergunningen aan te leveren. En of Meijbaum op tijd zijn stukken had ingeleverd. Daarover bestond nogal verschil van mening. De gemeente gaf aan dat er in het Horeca-overleg van december 2014 door de gemeente expliciet was aangegeven om vooral op tijd te zijn met de aanvragen evenementenvergunning. Dit omdat er bij eerdere evenementen veel publiek op af kwam. Omdat het zou gaan om een C-evenement (risicovol evenement vanwege grote aantal publiek) moest ook de Veiligheidsregio en politie hierin een beslissing nemen. Aangezien Meijbaum volgens de gemeente te laat was met het inleveren van de volledige formulieren is besloten om zijn vergunning buiten behandeling te laten. Meijbaum gaf aan dat hij niet de enige was die de formulieren niet op tijd had ingeleverd. De gemeente gaf aan minimaal drie weken nodig te hebben om de aanvraag te beoordelen. Vrijman: ,,Toch weet ik dat er aan de twee ondernemers die ook de stukken niet op tijd hadden ingeleverd, wel binnen twee dagen een evenementenvergunning is afgegeven.’’ Hierop reageerde de gemeente dat er een risicoscan was gedaan waaruit bleek dat een evenement bij Bar Twinns een C-evenement is. Daarbij kon de politie voor die avond ook niet voldoende personeel waarborgen wat wel nodig was bij een evenement van die omvang.

Nog steeds naar verleden gekeken

Casper Meijbaum vond dat hij vooral vanwege eerdere vermeende gebeurtenissen steeds door de gemeente werd benadeeld. ,,De politie heeft zelfs op mijn Facebookpagina’s gepost en daarop zijn acties ondernomen. Ik lees ’s morgens op de gemeentepagina dat ik het Kort Geding heb verloren en geen buitenpodium mag hebben tijdens Koningsdag. Vervolgens krijg ik ’s middags pas een officiële brief.’’ Zijn advocaat vult aan: ,,Ik heb die dag nog geprobeerd contact met de gemeente te krijgen om te overleggen wat er dan wel zou mogen, maar er was niemand meer bereikbaar.’’ De gemeente sprak dit tegen: ,,Er is heeft een medewerkster die dag de heer Meijbaum nog telefonisch gesproken en op zijn verzoek uitgelegd wat hij wel of niet mocht doen.’’ Tijdens het Kort Geding werd door de rechter nog genoemd dat Bar Twinns nog steeds alcohol aan minderjarigen zou schenken. ,,Dit zou de gemeente hebben aangegeven. Ik let daar speciaal op en weet zeker dat dit niet meer voorkomt. Toch krijg ik dit steeds weer te horen,’’ reageerde Meijbaum emotioneel.

Eerst afwachten

Na afloop gaf Emile Vrijman van Horeca Nederland aan dat er vanmiddag een zeer zorgvuldige commissie aan tafel had gezeten. ,,Ik heb veel bezwarencommissievergaderingen meegemaakt, maar weinig die zo zorgvuldig de stukken hebben bestudeerd.’’ De uitspraak van de bezwarencommissie wordt over zes weken verwacht en dan zal Vrijman afhankelijk van de uitspraak en in overleg met Meijbaum beslissen of er nog vervolgstappen moeten worden genomen. Bij een negatieve uitspraak, in die zin dat de gemeente in het gelijk zal worden gesteld, staat het beroep nog open en kan hoger beroep worden aangetekend. ,,Ik heb vanmiddag wel zaken gehoord die me gunstig stemmen,’’ aldus Vrijman. ,, Zo is er door de gemeente geen informatie in het Horeca-overleg gegeven dat er dit jaar een andere procedure zou moeten worden gevolgd voor de aanvraag vergunningen. Dat zij wel als zodanig hebben gehandeld, en dan specifiek naar mijn cliënt toe, is dus niet juist. Daarnaast begreep ik dat er nog twee horecazaken de vergunning niet volledig hadden aangeleverd. Zij kregen wel de evenementenvergunning omdat ze een B-evenement zouden organiseren. Vreemd!’’ Meijbaum, die tijdens de hoorzitting de emoties hoog had zitten, gaf aan dat het hem vooral om de ongelijke behandeling door de gemeente ging. ,,Ik heb wel een aantal zaken duidelijk kunnen maken. Met name duidelijkheid over de data waren voor mij essentieel.’’ De uitspraak is over zes weken.