Afdrukken

Klantenpanel SDV niet eens met keuze armoedebestrijding Ermelo

ERMELO - Het klantenpanel Sociale Dienst Veluwerand Ermelo is het niet eens met de keuze van het college van B & W van Ermelo om de minima van Ermelo een tegoedbon te geven voor kleding en schoeisel. Het klantenpanel noemt het onnodig kwetsend en stigmatiserend voor ouders van kinderen dat de gemeente de keuze maakt waar het extraatje aan uit mag worden gegeven.

In een brief aan het college en raadsleden van Ermelo, noemt het klantenpanel het genant dat het college heeft gemeend het douceurtje voor de minima met kinderen te moeten oormerken voor kleding en schoeisel. Hoewel het klantenpanel erkent dat de 20 miljoen uit het Gemeentefonds overlaat aan het inzicht van de individuele gemeente, vindt het panel dat de 13.000 euro van Ermelo anders uitgegeven had moeten worden. ,, We vinden het jammer, dat deze keus afwijkt van hetgeen wethouder Klappe ons heeft gepresenteerd, namelijk een uitkering voor jongeren van gezinnen die het moeilijk hebben, voor doeleinden van sport- en cultuurfonds'', aldus het klantenpanel. ,,Wij constateren echter met gêne, dat zowel het Gemeentefonds als de gemeente Ermelo, van mening zijn, dat mensen, die op of onder het bestaansminimum leven, niet in staat zijn om de juiste prioriteiten te stellen.'' Volgens het panel zijn ouders verantwoordelijk voor de besteding van het gezinsinkomen en is het aan hen om te bepalen hoe een extraatje het best besteed kan worden. Het is volgens het panel niet aan het gemeentebestuur om uit te maken waar het geld aan wordt besteed.

Prioriteiten

Het panel vindt dat er ten onrechte van uit wordt gegaan dat ouders met een minimuminkomen niet in staat zijn de juiste prioriteiten te stellen. Het panel verwijst ook naar de bijdrage van de heer Snoek (SGP), die in de raadsvergadering van 28 november j.l. stelde dat het geld niet gebruikt mocht worden voor bij voorbeeld de aanschaf van vuurwerk. Het panel noemt dit een 'diskwalificatie van de kinderen van mensen die het moeilijk hebben'. In die gezinnen van 70 gezinnen zou een uitkering van 75 euro ook gebruikt kunnen worden om merkkleding te kopen zodat ze kunnen ontsnappen aan een stigma. ,,Waarschijnlijk is dit evenmin de bedoeling van de heer Snoek en wellicht is dat ook niet de meest efficiënte besteding voor een gezin in financiële moeilijkheden'', aldus het klantenpanel.

Middenstand

Het panel is ook zeker niet overtuigd van de welwillende medewerking van de Ermelose middenstand, die volgens wethouder Klappe zou moeten toezien op een juiste besteding van de tegemoetkoming. ,,Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de lokale kleding- dan wel schoenenspecialist weerstand kan bieden tegen een vaste klant, die een andere besteding verlangt, dan de gemeente heeft bedoeld'', schrijft het panel. Hoewel het panel onderschrijft dat gezinnen met een minimum inkomen de meest kwetsbare categorie vormen onder uitkeringsgerechtigden, vindt zij dat ook ook andere categorieën hulpbehoevend kunnen zijn. Veel mensen gaan bij voorbeeld niet naar de voedselbank uit trots.

Anders

Omdat het bedrag beperkt is gaat het panel wel akkoord met de voorstellen van wethouder Klappe. Maar omdat de aanvullende tegemoetkoming voor 2014 en 2015 waarschijnlijk veel hoger zal zijn, wil het panel dat de verdeling in de komende jaren anders zal verlopen. Het klantenpanel pleit ervoor de tegemoetkoming evenredig te verdelen over alle ontvangers van een bijstandsuitkering. Het klantenpanel SDV geeft aan graag in gesprek hierover te gaan met de gemeente.