Groen van toen houdt de gemoederen bezig

ERMELO – De monumentale bomen op het terrein van voormalig Driesprong blijven de gemoederen aardig bezig houden. Zowel omwonenden als betrokkenen, raadsleden en ondernemers, iedereen gaat voor het in stand houden van dit groen.

Het college keek er toch anders naar. Wat haar betreft mochten er best een aantal bomen sneuvelen tijdens de bouw van woningen op dit terrein. Wethouder Jan van den Bosch gaf de raadsleden gisteren dan ook terug. ,,De raad heeft in 1998 en 2013 zelf ingestemd met de plannen tot woningbouw in dit gebied. En u wist dat daardoor bomen gekapt zouden worden.’’ Dat waren een aantal raadsleden toch niet met hem eens. Met name Leo van der Velden (SGP) trok van leer. ,,Het college heeft ons meerdere malen aangegeven dat er geen monumentaal groen in de Driesprong aanwezig was. En nu blijkt dat dus wel zo te zijn. Het is ons nu duidelijk geworden dat het ambtelijk apparaat er blijkbaar niet zo mee bezig was. En het college heeft de raad dus onjuiste informatie gegeven. Dat kan echt niet en zal moeten veranderen.’’ Daarnaast sprak hij de wethouder aan op zijn opmerking ‘Ik ben er eens wezen kijken en vond het niets bijzonders’. ,,Die opmerking kan niet op de sympathie van de SGP rekenen.’’ Voor Van der Velden was instemmen met een woonbestemming niet hetzelfde als instemmen met een kapvergunning.

Dunne sprietjes

Ook de fractie van ChristenUnie vond het ronduit slordig dat het college niet goed heeft gelet op de aanwezigheid van monumentale bomen in dit gebied. Ronald van Veen: ,,Ondanks deze omissie geeft u aan toch een gedegen afweging te hebben gemaakt. Wij kunnen die afweging redelijk duiden. Met name het behoud van de houtwal aan de Oude Telgterweg en het bos aan de Van Strijlandweg, vinden wij zeer belangrijke, kwalitatieve waarden in dit gebied.’’ Volgens Van Veen wordt er in de Raadsbrief niets over een compensatie gesproken. ,,Navraag leert dat het zou gaan om mógelijke compensatie in het gebied, althans de verwachting. Dat is voor ons niet genoeg. E móet compensatie komen. Wilt u dat even bevestigen?’’ Bea van ’t Hul (PE) gaf aan het nog steeds jammer te vinden dat in de commissievergadering van jongstleden januari de wethouder nota bene overtuigd moest worden van de aanwezigheid van monumentaal groen en dat het zeer waardevol bos is. Ook reageerde ze wat gepikeerd dat de wethouder een tienjaar oud onderzoek had aangehaald als onderbouwing. Ze pleitte dan ook voor compensatie van gekapte bomen. ,,En dan niet van die dunne sprietjes, maar goed volgroeide bomen.’’

Lijst herzien

Van den Bosch trok het boetekleed aan. ,,We hadden in de voorbereiding natuurlijk moeten zien dat de bomen in deze drie bosjes op de monumentale bomenlijst staan. Nu dat wel bekend is, hebben wij gemeend nog eens opnieuw de afweging te moeten maken over het groen.’’ Nadat er opnieuw naar de plannen werden gekeken, kwam het college overigens tot de conclusie dat er geen andere afweging wordt gemaakt dan die er lag. De wethouder zegde toe dat er in ieder geval 15 laanbomen zullen worden geplant, ,,en dan grotere bomen, zoals we die ook in de vernieuwde Stationsstraat hebben neergezet.’’ Op het parkeerterrein zullen ongeveer dertien bomen worden teruggezet als compensatie van de gekapte bomen. Er kwam echter wel een bijkomstigheid boven tafel. Van den Bosch: ,,We zijn er inmiddels wel achter dat deze lijst monumentale bomen eens in de vijf jaar had moeten worden herzien. In het college hebben we nu dan ook afgesproken dat we die lijst gaan actualiseren en aan de Raad zullen voorleggen.’’