Afdrukken

'Als SGP zullen we het college eraan houden'

ERMELO - Grote verontwaardiging is er de afgelopen dagen ontstaan omdat het toegezegde ' fluisterasfalt’ aan de Oude Nijkerkerweg er niet komt. De afgelopen jaren hebben aanwonenden diverse gesprekken met de gemeente gevoerd over realisatie van de Westflank. ,,We hebben ingesproken op verschillende vergaderingen,” zegt Gytha Vellema. ,,Wij hebben gevraagd om een aantal zaken waaronder het stille asfalt.”

Vellema is er zeker van dat dit is toegezegd door de gemeente. ,,Het zou ook niet meer van deze tijd zijn als er geen stil asfalt gelegd zou worden, zo zei men.” Ook bestuurlijke stukken wijzen hierop. In 2008 werd de Kolbaanweg aangelegd tussen Ermelo (Horsterweg) en Harderwijk (Groene Zoomweg). Hierdoor ontstond een nieuwe volwaardige (auto)verbinding tussen de twee plaatsen. De aanleg van de Kolbaanweg leidde dan ook tot hogere verkeersintensiteiten door Ermelo-West. Het is daarom noodzakelijk dit tracé zodanig in te richten dat het toekomstig verkeersaanbod op een Duurzaam Veilig verantwoorde wijze verwerkt kan worden. Zo werden dan ook de plannen voor de Westflank gemaakt. Anderhalf jaar geleden werden de bomen gekapt voor het fietspad, inmiddels is alles klaar voor de aanleg van fase 1. Tussen 16 oktober en 17 november gaat de aannemer aan de slag op de Oude Nijkerkerweg tussen de Horsterweg en de Lange Haag. 

Raadsbesluit

Twee jaar geleden heeft de raad een besluit genomen over het tracé van de Westflank. Bij de vergaderstukken zat ook een reactienota waarin het college aangaf: ‘Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek is besloten de weg te voorzien van zogenaamd geluid-reducerend asfalt (met uitzondering van de rotonde Oude Nijkerkerweg - Arendlaan - Telgterweg). Het doel van dit asfalt is om geluidoverlast van verkeer zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor wordt de geluidbelasting op de woningen langs het tracé dan ook verminderd.’ ,,Als SGP zullen we het college houden aan gedane toezeggingen," stelt Leo van der Velden.

Bestemmingsplan

Een jaar later werd het bestemmingsplan vastgesteld en ook toen werd erin opgenomen dat de geluidsbelasting van de woningen langs het nieuwe tracé niet mag toenemen. Uit de verschillende geluidsonderzoeken blijkt dat dit mogelijk is met toepassing van geluidsarm asfalt. Daarom worden er ook geen hogere grenswaarden vastgesteld. Omwonenden waren er dan ook van overtuigd dat dit geen punt van discussie meer was. Echter aannemer Roelofs uit Den Ham, die volgende week van start gaat met de werkzaamheden, weet niets hiervan. ,,Nee hoor, hij meldde dat op het eerste gedeelte van het tracé geen fluister asfalt komt,” zo zegt Vellema. Bewoners aan de Oude Nijkerkerweg zijn dan ook geschokt, verontwaardigd en teleurgesteld.

Engeneering & Construct

De realisatie van de Westflank wordt gedaan volgens het principe Engineering & Construct. Het college en de raad hebben hier de zoekzone bepaald. ,,Dit heet dan Design & Construct,” vult raadslid Bart van der Knaap (BBE) aan. ,,De opdrachtnemer krijgt meer vrijheid voor de uitvoering en innovatieve plannen, maar dan verschuift ook het risico en de verantwoordelijkheid naar de zijde van de aannemer. Alleen op die manier kan de gemeente haar regierol waarmaken.”

Inmiddels heeft wethouder Jan van Eijsden een afspraak gemaakt met omwonenden. Wat de uitkomst hiervan is, volgt in het volgende artikel.