Afdrukken

Burgers kunnen aanschuiven bij tafelgesprekken

ERMELO - Vanaf september krijgen inwoners van Ermelo meer participatiemogelijkheden in de lokale politiek. De nieuwe vergaderstructuur die na het zomerreces van start gaat, moet leiden tot een goed gesprek tussen de samenleving, gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie.

Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden is een begeleidingsgroep samen met raadsleden op excursie geweest naar twee gemeenten waar deze vergaderstructuur al wordt toegepast: De Wolden en Lochem. Fractievoorzitter van Progressief Ermelo (PE) Anneke Knoppert legt uit wat de voordelen zijn voor de Ermelose inwoners. ,,Allereerst kunnen burgers zelf onderwerpen aandragen om op de agenda geplaatst te krijgen.” Het tweede voordeel is dat er tijdens de beeldvormende fase van een onderwerp betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen ook echt fysiek met elkaar aan tafel gaan in gesprek met woordvoerders en de wethouder.

Woensdagavond

In het verleden zijn er verschillende vergaderstructuren in Ermelo toegepast. In 2002, na de invoering van het dualisme, is de gemeenteraad gestart met een commissiestructuur met vier commissies en een overkoepelende raadsvergadering per cyclus. Momenteel wordt er gewerkt met drie commissievergaderingen met afvaardiging: Infrastructuur&Ruimte, Samenleving&Maatschappij en Bestuur&Middelen. Twee weken na de commissieweek komt dan de voltallige gemeenteraad samen voor de raadsvergadering. Na de vakantie gaat men over naar een vaste avond per week, de woensdagavond. Om de week komt er een politieke avond, de andere week is de avond beschikbaar voor andere werkgroepen, raadsinformatiebijeenkomsten of een uitgebreide informatieve bijeenkomst.

Informatie vergaren

Knoppert: ,,Voor de raadsleden en fractievertegenwoordigers is het een voordeel dat er in Ermelo voortaan enkel nog op de woensdagavonden vergaderd wordt. De ene week de gesprekstafels en de andere week informatiebijeenkomsten. Uiteraard blijven de fractievergaderingen bestaan, maar doordat wij minder avonden in het gemeentehuis verwacht worden, blijft er meer tijd over om op werkbezoeken te gaan en om je eens wat langer in een onderwerp te verdiepen.” De fractievoorzitter van PE hoopt dat door het invoeren van de tafelgesprekken inwoners sneller aansluiten bij politieke onderwerpen. ,,Vooral tijdens de eerste, beeldvormende fase moeten we zoveel mogelijk informatie over het onderwerp vergaren.” Het gaat dan niet om mening te vormen en te uiten. ,,Dit is ons inziens een hele vooruitgang in vergelijking met de 5 minuten inspraak die belanghebbenden tot op heden hebben.”

Efficiënter

De Ermelose raad gaat efficiënter vergaderen. Daarnaast draagt de nieuwe vergaderstructuur bij aan een betere borging van de beeldvormende fase, wat moet leiden tot een maatschappelijk gedragen besluitvorming. Men hoopt dan ook op meer participatie vanuit de inwoners. ,,En bij omvangrijke of ingewikkelde onderwerpen is er natuurlijk alle ruimte om het onderwerp op de volgende politieke avond nogmaals te bespreken,” aldus Knoppert. Na de beeldvormende gesprekken volgt een debat. ,,Aan deze tafel zitten de woordvoerders van de partijen, de wethouder en een medewerker. Omdat er drie kwartier gepland staat per sessie, zullen wij ons allemaal moeten aanwennen om goed na te denken over wat wij willen zeggen.” Er wordt een soort spreektijd ingevoerd.

Vragenhalfuurtje

Tijdens de raadsvergadering, de derde fase, zijn de stukken in principe allemaal hamerstukken waarover eventueel enkel een korte stemverklaring afgegeven kan worden. ,,Over het voorstel zelf wordt niet meer gediscussieerd dus een herhaling van de vorige fase, zoals tot nu vaak het geval was na een commissievergadering, wordt daarmee voorkomen,” aldus Knoppert. ,,Er mag enkel nog gediscussieerd worden over eventuele moties en amendementen.” Omdat er vanaf nu ook iedere veertien dagen een raadsvergadering is, kan besluitvorming ook vlotter. Tegelijkertijd wordt er een vragenhalfuurtje ingesteld. ,,Dat geeft de partijen de mogelijkheid om het college publiekelijk politieke vragen te stellen over welk onderwerp dan ook.” Zo kan men sneller aansluiten bij de actualiteit.