Afdrukken

Ministerie akkoord met verzoek gemeente Ermelo

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om voor haar gehele grondgebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te mogen opstellen. Op 14 oktober heeft het ministerie hiermee ingestemd.

Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met deze wet wil de rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Crisis- en Herstelwet, waar de verbrede reikwijdte onder valt, biedt gemeenten de mogelijkheid om nu alvast met deze nieuwe regels te leren werken door het toestaan van het opstellen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Aanleiding voor de vraag om ook in Ermelo alvast bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te mogen opstellen was de in januari 2016 vastgestelde ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo’. Deze beleidsvisie is de basis om de (re)vitalisering van de verblijfsrecreatie in Ermelo aan te pakken samen met de ondernemers. Eén van de ambities van de toekomstvisie is het ontwerpen van een flexibeler en duidelijker bestemmingsplan voor alle bestaande recreatieterreinen.

Ambitie bereiken

Een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte is een innovatief, ruimtelijk instrument om de genoemde ambitie te bereiken. De planvorm biedt namelijk de mogelijkheid alle relevante zaken (bijvoorbeeld ook gezondheid en duurzaamheid naast de gebruikelijke zaken zoals gebruik- en bouwregels) in de fysieke leefomgeving te regelen en op elkaar af te stemmen met waar nodig de gewenste flexibiliteit en maatwerk. Op deze wijze ontstaat tevens de noodzakelijke duidelijkheid en kunnen ontwikkelingen op recreatieterreinen bespoedigd worden. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Uiteindelijk zal er voor de gehele gemeente een omgevingsplan, waarin alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling samengevoegd zijn, vastgesteld moeten worden. Om die reden is aan het ministerie gevraagd om niet alleen voor de recreatieterreinen een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te mogen opstellen, maar voor alle toekomstige bestemmingsplannen. Op deze manier kan straks toegewerkt worden naar het omgevingsplan voor de hele gemeente.