'Alles hangt met elkaar samen'

ERMELO - Ondersteuning van kwetsbare mensen is een actueel onderwerp. Het Sociaal Domein is binnen de gemeente volop in ontwikkeling. Na de decentralisatie in 2015 is het nu tijd voor een volgende fase. Die transformatie wordt nu vormgegeven in een nieuwe startnotitie. Wethouder Hans de Haan: ,,We proberen verschillende gebieden bij elkaar te brengen waardoor er een logische eenheid ontstaat.” Zo zijn Welzijn Ermelo en het Centrum Jeugd & Gezin de eerste schil voor inwoners van Ermelo.

Met het vaststellen van de Kadernotitie Sociaal Domein Ermelo ‘Op weg naar 2025’, is vorig jaar een beweging in gang gezet. De Haan: ,,De benadering van de vraagstukken in het Sociaal Domein vraagt van ons een andere kijk, anders denken en een andere werkwijze dan de gebruikelijk aanpak.” De wethouder stuurt op ondersteuning dichterbij de mensen, met meer aandacht voor vraaggericht en integraal werken. ,,Het voorveld en de preventie zijn hierin belangrijk. Dit in samenwerking met het leefbaarheidsteam en het sociaal team.”

Preventie

Met een Impactanalyse heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd om de tien grootste problemen in het maatwerk van het Sociaal Domein te duiden. Daarna heeft het college ambities benoemd om de geconstateerde knelpunten aan te pakken. ,,Alles hangt met elkaar samen,” vertelt Hans de Haan. ,,Neem als voorbeeld financiële problemen. Die leiden veelal tot andere problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk met mensen aan de slag te gaan.” Wanneer het tij vroegtijdig gekeerd kan worden betekent dat positiviteit en dat heeft ook invloed op de gezondheid van mensen. Met de Nota Sociaal Domein Ermelo beoogt het college samen met inwoners, professionals, organisaties en Meerinzicht richting te geven aan de maatschappelijk opgaven voor de komende vier jaar. Daarbij is het de bedoeling de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen en zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de maatschappij. Volgens De Haan ligt er een belangrijke sleutel in preventie.

In de Nota Sociaal Domein komt alles bij elkaar. Deze is dan ook het navigatiemiddel om te komen tot beleidskeuzes en prioriteiten. De Nota is ook de basis voor de formulering van de uniforme opdracht aan Meerinzicht, waarin Ermelo samen optrekt met Harderwijk en Zeewolde.