Zijn deze bezuinigingen wel nodig?

ERMELO - De afgelopen maanden is door de ambtelijke organisatie, ondersteund door de bureaus JE Consultancy en Berenschot, gewerkt aan een voorstel om te komen tot een sluitend programmabegroting. Verschillende scenario’s op verschillende taakvelden zijn aan het college voorgelegd. Hett college heeft uiteindelijk richting gekozen en per taakveld een scenario aangewezen. Het betreft een pakket bezuinigingen van meer dan € 7,5 miljoen, omdat het college ook naar wensen rondom nieuw beleid heeft gekeken.

Lees meer...

Onderzoek naar Woning- en kavelsplitsing

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat een discussienota opstellen over woning-en kavelsplitsing. Al langer is dit een wens van de raad. Tijdens de herijking van het functieveranderingsbeleid in 2021 werd een raadsbreed amendement van Pieter Stam (SGP) aangenomen om geen sloopmeters in te zetten voor woningsplitsing in het buitengebied, maar beleid te ontwikkelen voor heel Ermelo.

Lees meer...

Onderzoek naar AZC, noodopvang of minderjarige vluchtelingen 

ERMELO – Aanstaande woensdagavond is er een tweede politieke beeldvormende tafel over de mogelijke huisvesting voor asielzoekers in Ermelo. Dit is aangekondigd als: locatieonderzoek (tijdelijke) opvang asielzoekers, maar is eigenlijk het “go or no go moment” voor wel of geen opvang van asielzoeker c.q. vluchtelingen in Ermelo. Het college is nog steeds vastbesloten om huisvesting te bieden aan asielzoekers, maar een geschikte locatie is nog niet gevonden.

Lees meer...

Opvolger Gert Jan Brouwer staat klaar

ERMELO - VVD-raadslid Monique van den Broek neemt ontslag. Haar avontuur in de gemeentepolitiek begon in 2003 als fractie-ondersteuner. Daarna werd ze beëdigd als raadslid en was ze vijf raadsperioden actief. Gert Jan Brouwer zal haar opvolgen.

Lees meer...

'Eén Ermelo beschermt zijn wethouder'

ERMELO - Twee jaar geleden struikelde Ermelo over een negatieve bestuurscultuur. Een intern onderzoek heeft daarna gezorgd voor (zelf) reflectie. Een nieuw college, een bijna nieuwe raad met een nieuwe lokale partij moesten zorgen voor openheid en transparantie. Toch zijn er signalen dat de gemeenteraad opnieuw onjuist is geïnformeerd. En weer is het langlopende dossier van eendenslachterij Tomassen Duck-To het onderwerp.

Lees meer...

Bea van 't Hul geeft voorzittershamer door 

ERMELO - Tijdens de Algemene ledenvergadering van Progressief Ermelo is Liesbeth Bronkhorst unaniem gekozen tot voorzitter van het bestuur. Ze neemt de voorzittershamer over van Bea van 't Hul. Tijdens de drukbezochte ledenvergadering. die deze keer gehouden werd in de Gondelier bij de jarige Kanovijver, bleek dat er een groot vertrouwen is in de nieuwe frontvrouw.

Lees meer...

Besluit bezwarencommissie zorgt voor verder uitstel

ERMELO - De gemeenteraad kreeg twee weken geleden de vraag om het besluit rondom de verklaring van geen bedenking van de agenda te halen. Dat is gebeurd, maar niet zonder morren. ,,De basis waarop de aangevraagde vergunning is beoordeeld, klopt niet,” zegt fractievoorzitter Evelien Kars namens Progressief Ermelo. ,,In plaats van dat toe te geven, een besluit te nemen en opnieuw te beginnen, schuift de meerderheid van de raad dit – op verzoek van het college – wederom verder voor zich uit.”

Lees meer...

Ermelo wordt hard getroffen door herverdeling gemeentefonds

ERMELO – Vandaag reisden wethouder Hugo Weidema en burgemeester Hans van Daalen af naar Den Haag om het Ministerie van Binnenlandse Zaken te overtuigen dat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds ten koste gaat van de inwoners van Ermelo. ,,De invoering is weliswaar uitgesteld tot en met 2026, maar daarna worden we zo’n 4 miljoen euro gekort,” vertelt wethouder financiën Hugo Weidema.

Lees meer...

Raad stemt voor risicovolle grondruil  

ERMELO - De gemeenteraad van Ermelo heeft ingestemd met de aankoop van het bedrijf HopCon aan de Horsterweg en de verkoop van twee kavels aan het bedrijf op het bedrijventerrein Veldzicht. De meerderheid van de raad wilde echter dat ook een bosperceel van vijftienhonderd vierkante meter bij het plan werd betrokken om meer woningbouw mogelijk te maken. Dit werd door middel van een amendement aangenomen. Alleen Progressief Ermelo stemde tegen. Evelien Kars reageerde met de mededeling dat de risico’s te groot zijn. Voor haar partij was dat reden om tegen het voorstel te stemmen. Progressief Ermelo maakt zich vooral ook zorgen om de sanering van het grondwater dat nog moet plaatsvinden. Een amendement het plan te splitsen en het pand pas te kopen bij een schone grondverklaring, een plan van Progressief Ermelo, kreeg geen steun.

Exploitatie

De exploitatie is niet sluitend. ,,Door het stuk bos te benutten kunnen we het optimaliseren,” zegt raadslid Pieter Stam (SGP). ,,De woningnood is ook in Ermelo ongekend groot. Daarnaast verdient metaalbedrijf HopCon een betere locatie. Nu hebben we de kavels en de kans om dit bedrijf te verhuizen naar Veldzicht.” HopCon bevindt zich nu in een woongebied en de recreatieparken in de omgeving zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een woonbestemming krijgen. ,,Het is ons duidelijk dat HopCon dat de huidige locatie steeds minder geschikt wordt voor hun activiteiten. Groei en uitbreiding kan op de locatie Veldzicht,” zegt Nero de Boer (CDA Ermelo). ,,Maar het plan zoals het nu voorlicht is het niet haalbaar dit kostendekkend te krijgen. Ons streven is om de exploitatie sluitend te krijgen.” Volgens Peter Garritsen (Eén-Ermelo) moet er goed gekeken worden naar een betere dekking. ,,Immers geen poen, geen plan!" Wel vindt Garritsen het een goed plan. En dus moet er gekeken worden naar optimalisatie van de exploitatie.

Grondruil 

HopCon wil graag de laatste twee bedrijfskavels (fase 4) op Veldzicht Noord kopen. Voor de gemeente Ermelo is er dan ook sprake van een grondruil. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente Ermelo zal de gronden van Hopcon te kopen om zo binnen afzienbare tijd beleidsmatig een ongewenste woonmilieu-situatie te beëindigen en gewenste (betaalbare) woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.

Langlopend dossier krijgt er een hoofdstuk bij

ERMELO – Woensdagavond kan de Ermelose gemeenteraad een Verklaring van Geen Bedenking (VVGB) afgeven voor de door eendenslachterij Tomassen Duck-To illegaal gerealiseerde bebouwingen. Dit agendapunt lijkt echter van de agenda te gaan. ,,We willen de raad vragen dit agendapunt terug te nemen en ons de tijd te geven zodat we een tussenstap kunnen maken,” aldus wethouder Hugo Weidema. Het college wil graag proberen om in samenwerking met de raad op te trekken op weg naar een oplossing. ,,Niet dé oplossing, daar loopt het te lang voor,” zegt Weidema. Hij wil het zo objectief mogelijk behandelen, maar realiseert zich dat de standpunten van betrokkenen flink verhard zijn.

Lees meer...