Ook 's Heerenloo voert gesprekken met bonden

REGIO - Philadelphia Zorg schrapt 900 banen in de komende twee jaren. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij helaas niet worden uitgesloten. Dit is noodzakelijk door veranderingen in wet- en regelgeving en vooral door forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt (en naar de gemeente overgaat).

Philadelphia heeft relatief veel van deze cliënten in zorg. Philadelphia ziet het als haar belangrijkste opdracht om voor de cliënten die wel in zorg blijven, de best mogelijke kwaliteit dienstverlening aan te blijven bieden. Dat schrijft bestuursvoorzitter Greet Prins in een brief aan alle 7.600 medewerkers.

Ook cliënten en verwanten van cliënten worden geïnformeerd. Prins stelt dat de Raad van Bestuur (RvB) niet echt een keuze heeft: "Dit is natuurlijk een zeer trieste ontwikkeling. Zoveel uitstekende medewerkers die vaak jarenlang met volle inzet hebben gewerkt voor onze cliënten, verliezen straks hun baan. Maar uitstel hiervan zou er toe leiden dat onze financiële positie onhoudbaar wordt. Het cluster Werk & Begeleiding dat veel extramurale begeleiding levert, is dit jaar al verliesgevend geweest zonder bezuinigingen. Daarnaast bezuinigt het kabinet één miljard van de acht miljard Euro op de verstandelijke gehandicaptenzorg. De klappen vallen met name bij de extramurale cliënten waarin Philadelphia als landelijke zorgverlener een groot marktaandeel heeft. In de komende jaren dalen de totale inkomsten voor Philadelphia met circa 40 miljoen. Afwachten zou de toekomst van onze zorg dus écht op het spel zetten".

Meer naar cliënten

De RvB vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk zorgbudget direct naar de zorg voor cliënten gaat. Daarom wordt een programma doorgevoerd dat het aantal en de complexiteit van de ondersteunende processen sterk moet reduceren. Als gevolg daarvan zal de overhead op het hoofdkantoor en andere kantoren significant verminderen. Ook relatief veel activiteiten van het cluster Werk & Begeleiding en de structureel verlieslatende locaties en activiteiten van de andere clusters zullen worden gesloten. Prins: "Naast ingrijpen in de kosten moeten we tegelijk investeren in de opbouw van onze nieuwe dienstverlening. Dat betekent: in de professionaliteit van medewerkers, de inzet van steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers. En ook in nieuwe vormen van dienstverlening, de inzet van nieuwe ICT en domotica. Het is dus naast afbouw ook opbouw ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige zorg".

Sociaal plan

In de komende periode wordt bekend welke locaties exact gaan sluiten en welke medewerkers boventallig worden. Prins heeft binnenkort een gesprek met de ministeries van VWS en SZW om te bezien hoe de sectorplannen (uitvloeisel van het dit jaar gesloten zorgakkoord) kunnen helpen bij het voorkomen van werkgelegenheidsverlies. Zo kunnen de effecten op de werkgelegenheid mogelijk worden beperkt.

Met de bonden spreekt Philadelphia over een nieuw sociaal plan want het huidige plan loopt eind 2013 af. Daarnaast worden samen met collega-instellingen: 's Heeren Loo, Ipse de Bruggen en Middin verkennende gesprekken gevoerd met de bonden over de vraag hoe de organisaties de medewerkers zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Philadelphia heeft hierbij de inzet om te komen tot een plan waarin geïnvesteerd wordt in door-, bij- en herscholing voor alle medewerkers; boventallig en niet-boventallig. Dit met het oog op het leveren van een bijdrage aan het toekomstperspectief van iedere medewerker ongeacht of deze toekomst zich binnen of buiten Philadelphia afspeelt of zelfs buiten de zorg ligt.

Een woordvoerder van Philadelphia zegt dat de vestiging in Nunspeet blijft, maar dat niet in zijn algemeenheid gezegd kan worden dat hier geen banen verdwijnen. ,,De zaak is complex. Het gaat veelal om ondersteunend personeel.''