Schriftelijke vragen over persoonsgebonden budget

ERMELO - De fractie van Progressief Ermelo heeft aan het college van Ermelo schriftelijke vragen gesteld over het PGB, het persoonsgebonden budget.

Volgens de fractie van PE is dit een prachtig middel om mensen die thuis, hulp of ondersteuning nodig hebben, zelf te laten kiezen door wie en hoe en wanneer ze geholpen willen worden. De persoon in kwestie kan dus bij toekenning van zo'n budget, zijn eigen thuiszorg en/of ondersteuning kiezen en inkopen. De bedoeling is dat dit recht in de nieuwe WMO en Jeugdzorg ingaande 2015 netjes wordt gecontinueerd en geregeld.

Belangenafweging

Natuurlijk moet betrokkene, of diens ouders of vertegenwoordiger/netwerk, wel in staat zijn een goede belangenafweging ter zake te kunnen maken. Ook dient de keuze van de hulpvorm welke cliënt voor ogen staat, van goed niveau te zijn. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan dan kunnen hulpbehoevende ouderen, volwassenen en jeugdigen op deze manier zelf regie voeren over de zorgverlening. Onverlet blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan dat mensen (en de meerderheid doet dat) kiezen voor zorg in natura. In dat geval bepaalt de zorginstantie de invulling en uitvoering van de hulp aan huis. De fractie van Progressief Ermelo maakt zich zorgen toen onlangs berichten in de media verschenen over mogelijke problemen op dit vlak. Het is daarom dat er schriftelijk vragen zijn voorgelegd aan het college van B & W Ermelo. Het gaat om vragen als : - Spelen er op het hierboven geschetste punt problemen tussen Ermelo en de SVB ?
- Zo ja, op welk vlak liggen dan die problemen? Graag een toelichting alsook hoe de gemeente van haar kant werkt aan oplossingen. - Wat zijn de gevolgen vanaf 2015 voor de mensen uit Ermelo die thans een PGB budget ontvangen in het geval de invoering van het trekkingsrecht wordt uitgesteld? - En hoe gaat het dan met nieuwe toewijzingen?

Progressief Ermelo hoopt spoedig antwoord op haar vragen te krijgen.