Gaan de lanen gedeeltelijk open? of toch niet?

ERMELO - Het voorgenomen besluit om de lanen naar de Harderwijkerweg gedeeltelijk te openen blijft nog in geheimhouding gehuld. Op 6 juni 2013 heeft de gemeente het ontwerp- verkeersbesluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Namens 44 personen is een zienswijze ingediend. Op grond van bepalingen inzake het Wegverkeer moet het college over een ontwerp-verkeersbesluit ook overleg voeren met de Korpschef van Politie. Die vond het nodig in dit geval een schriftelijk advies uit te brengen. Dit advies is op 12 november jl. ontvangen. door het college. 

Tijdens de collegevergadering van 10 december jl. heeft het college zich op grond van een ambtelijk advies beraden op de ontvangen zienswijzen en het betreffende politieadvies. Hoewel het college erkent dat de door de raad gegeven opdracht uitgangspunt is, heeft het college nog even bedenktijd gevraagd om de ontvangen zienswijzen en het door de politie uitgebrachte advies serieus op inhoud te beoordelen. Het college vindt het bovendien nodig om nog aanvullende adviezen in te winnen alvorens tot verantwoorde en afgewogen besluitvorming te kunnen komen. De indieners van de zienswijzen zijn al geïnformeerd. De ontvangen zienswijzen liggen voor de raad ter inzage, evenals de door de politie en de ambtelijke organisatie uitgebrachte adviezen. Die adviezen zijn nog strikt vertrouwelijk en zijn voor intern beraad.

Top secret

De 44 indieners van de zienswijzen vinden het onverantwoord dat de lanen opengaan. Zij vrezen voor gevaarlijke situaties voor fietsers op de Harderwijkerweg. Omdat alleen rechtsaf mag worden afgesloten, vrezen de bewoners ook dat vrachtverkeer achteruitrijdend de wijk in moet. Kortom, de soap is nog lang niet ten einde. Het liedje, de lanen in, de paden op, vooruit met flinke pas kent nog een geheime afloop. Gaan ze open of blijven ze dicht? Eerst wilde de hele wijk ze niet dicht, nu wil de halve wijk ze niet meer open. En de raad? Die zal in al zijn wijsheid een besluit moeten nemen die op voorhand door 50% toegejuicht en door de andere 50% afgewezen zal worden. En dat zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen? Het is geen wonder dat er nog even gewacht wordt tot (sssttt)........na de verkiezingen! Te gevoelig allemaal, dus top secret.