Burmanje wil met andere burgemeesters een vuist maken tegen Den Haag

ERMELO – De gemeente Ermelo is niet tevreden over de plannen om het gemeentefonds anders te verdelen. ,,Het moet beter en eerlijker,” laat persvoorlichter Petra Obbes namens het college weten. ,,We zien dat het vooral gemeenten met zorginstellingen zijn die er op achteruit gaan. Dat is zorgelijk!”

Gemeenten heffen zelf lokale belastingen waardoor men geld te besteden heeft, maar de belangrijkste bron van inkomsten is het zogeheten gemeentefonds. Jaarlijks verdeelt de Rijksoverheid vanuit dat fonds 30 miljard euro. Hoeveel een gemeente krijgt hangt af van allerlei factoren, en die men discussieert al heel lang over een nieuwe verdeelsleutel.

Compensatie

Obbes: ,,Het Rijk probeert de zaken in het Sociaal Domein op orde te maken door gemeenten te compenseren. Die compensatie is echter geen oplossing voor de langere termijn. Wat het college betreft moet de koek groter. Als gemeente hebben we al gereduceerd om onze begroting voor de komende twee jaar sluitend te krijgen zonder dat de zwakkeren in onze gemeente daar de dupe van worden. Hoe het daarna gaat?” De verdeling van het geld wordt nu berekend op basis van onder meer het aantal inwoners, het aandeel jongeren, ouderen, mensen met een laag inkomen, de bodemkwaliteit, het oppervlakte en het aantal woonkernen in een gemeente. In de nieuwe verdeling speelt leeftijd van inwoners minder belangrijk, maar gaat men bijvoorbeeld voor het eerst het opleidingsniveau van de burgers meetellen.

Herverdelen

Steeds meer overheidstaken komen bij de gemeente terecht. De financiering die daarbij hoort om die taken behoorlijk te kunnen uitvoeren is echter niet toereikend. Obbes: ,,Wanneer de verdeling van het gemeentefonds blijft zoals nu voorgesteld, dan wordt het de komende jaren onzeker. Dat willen we niet laten gebeuren. Daarom zullen we ons wederom mobiliseren met anderen gemeenten om samen een vuist te maken richting Den Haag.” Hierin staat Ermelo dus niet alleen. Wat de burgemeesters betreft is ‘de maat vol.’ Het rijksgeld via het gemeentefonds op een andere manier over de gemeenten verdelen, zoals Binnenlandse Zaken wil, is geen oplossing. In feite, zo stellen de burgemeesters, betekent dat niet meer dan het herverdelen van tekorten. Wat wel moet gebeuren, is ‘aanvullen tot wat nodig is.’ Bij de herverdeling van het gemeentefonds wordt in hun ogen alleen schaarste verdeeld, maar worden de onderliggende knelpunten niet aangepakt. Collectief stelt men pas afspraken te willen maken over nieuwe ambities, zoals bijvoorbeeld inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wanneer er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over een structurele toereikende financiering.