Gemeente voldoet aan gemaakte afspraken

ERMELO – Geen parkeergarage, maar extra parkeerplaatsen ten noordwesten van het gemeentehuis, lijkt een escape voor de inrichting van de Markt en de ontwikkelingen op dit plein. Het plan, dat inmiddels tien jaar geleden van start ging, zou hiermee voldoen aan de gemaakte afspraken.

Eerder is door de gemeenteraad besloten dat er op en rond de Markt (minimaal) 360 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, waarvan 250 in de blauwe zone. Deze resultaatsverplichting is ook opgenomen in de contracten met de ondernemers rond de Markt. Daarna(ast) zijn er moties aangenomen om het groen op en rondom de Markt te beschermen.

Afspraak

,,We hebben de laatste tijd intensief overleg gevoerd met de betrokken ondernemers,” vertelt wethouder Laurens Klappe. Daarin werd ook duidelijk dat men wilde vasthouden aan de afgesproken 360 parkeerplaatsen. Toch denkt Klappe die extra parkeerruimte op termijn niet nodig te hebben. ,,We kijken nu anders naar het verkeer en we zien ook dat er nu dagelijks veel parkeerruimte vrij is.” De groene ruimte die de gemeente onlangs heeft aangekocht, kan daarom ook een tijdelijk karakter krijgen. Zo kan aan het vereiste aantal parkeerplaatsen worden voldaan. Volgens de wethouder is het noodzakelijk om goed te inventariseren of deze parkeerplaatsen dus daadwerkelijk nodig zijn. Op basis daarvan kan worden besloten dat deze parkeerplaatsen niet nodig zijn. In dat geval wordt dan niet voldaan aan de ‘letter’ van de contracten, maar wel aan de ‘geest’ en is er dan wel een situatie waarbij de ondernemers voldoende parkeerplaatsen worden geboden.

Werkzaamheden

Nog dit jaar start supermarkt Plus Berntsen met de verbouwing. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Daarnaast wil de gemeente laten vastleggen dat Aldi uiterlijk binnen twee jaar start met de bouwplannen voor uitbreiding van de supermarkt. Het definitief ontwerp van de inrichting van de Markt zal in medio 2022, inclusief kostenraming en planning, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college en de raad.