Gemeente legt dwangsommen op inzake Rijksmonument De Hooge Riet

ERMELO – Het college van B&W legt een drietal lasten onder dwangsom op aan Heijmans Vastgoed B.V. en Aannemingsbedrijf Draisma BV met betrekking tot het niet nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in de vergunningen met betrekking tot het Rijksmonument De Hooge Riet. Er zijn door betrokkenen diverse monumentale zaken verwijderd en verdwenen tijdens de restauratie. De dwangsommen bedragen maximaal 125.000 euro.

Heijmans Vastgoed B.V. en Aannemingsbedrijf Draisma B.V. ondertekende in december 2020 de overeenkomst voor de restauratie en realisatie van appartementen in het Rijksmonument. Nu twee jaar verder blijkt dat betrokken bedrijven zich niet hebben gehouden aan afspraken zoals die in de omgevingsvergunning d.d. 18 mei 2021 werden beschreven. Zo zijn niet alleen alle kasten uit het hoofdgebouw verwijderd, maar ook alle oude, monumentale handgrepen werden verwijderd en waarschijnlijk afgevoerd. Inzake de kasten, die helaas niet meer aanwezig zijn, wil de gemeente dat er een goed alternatief wordt gerealiseerd. Het alternatief is dat aan de voorzijde van De Hooge Riet een informatiebord wordt geplaatst met foto’s en teksten om de historie van De Hooge Riet goed zichtbaar te maken, alsmede meerdere kleinere foto’s (één per wanddeel) aan te brengen verspreid over de wandvlakken van de entreehal. Het gaat daarbij wel om foto’s die iets van het interieur tijdens het gebruik als sanatorium laten zien, als compensatie voor de in afwijking van de vergunning gesloopte dubbele kastenwanden. De begunstigingstermijn is bepaald op tien weken (n.a.v. de ingediende zienswijze) en de hoogte van de dwangsom op € 10.000,-- per (deel van een) week met een maximum van € 50.000,-.

Handgrepen

Daarnaast moet Draisma alle handgrepen die zijn verwijderd, en die voorhanden zijn en op basis van het onderzoek van de restaurateur van de stalen ramen geacht kunnen worden nog bruikbaar te zijn, te plaatsen op de stalen ramen in het hoofdgebouw. De begunstigingstermijn hiervan is bepaald op twee weken en de hoogte van de dwangsom op € 5.000,-- per (deel van een) week met een maximum van € 25.000,--. Een derde dwangsom werd opgelegd omdat Draisma verzuimde de juiste kleuren aan de voorzijde van het hoofdgebouw toe te passen. Dit, terwijl er een uitgebreid kleurhistorisch advies beschikbaar was. Daarom moet Draisma de kleurstelling aan de voorzijde, dat zijn alle bouwdelen die vanaf de Dokter van Dalelaan/landschapstuin aan de voorkant zichtbaar zijn, inclusief de paviljoens opnieuw uitvoeren, waarbij de kleuren moeten worden toegepast volgens het voor handen zijnde kleuradvies van Suzanne Fischer, dat wil zeggen in een lichtblauwgroene kleur. De begunstigingstermijn hiervan is bepaald op tien weken en de hoogte van de dwangsom op € 10.000,-- per (deel van een) week met een maximum van € 50.000,--.

Verantwoordelijk

Zowel Heijmans als Draisma betreuren het dat de gemeente een formele handhavingsprocedure is gestart. Zij wijzen op het informele overleg en de constructieve gesprekken en benadrukken nog steeds de wens om er op deze manier met elkaar uit te komen. Ook de gemeente vindt dat de insteek moet zijn dat in goed overleg discussiepunten moeten kunnen worden opgelost. Er vinden daarover nog steeds gesprekken plaats om tot een oplossing te komen. Echter wanneer partijen er inhoudelijk niet uitkomen ziet de gemeente handhaving als een noodzakelijk uiterste middel. In de zienswijze die Heijmans heeft ingediend geven zij aan dat zij geen overtreder zijn omdat zij het eigendom van het Rijksmonument heeft overgedragen aan Draisma. Voor de gemeente is dit geen argument omdat uit de anterieure overeenkomst blijkt dat Heijmans zich ertoe heeft verplicht de verbouw en herontwikkeling van De Hooge Riet te realiseren. Dat Heijmans voor de uitvoering aannemingsbedrijf Draisma ingeschakeld heeft wil nog niet zeggen dat Heijmans als opdrachtgever niet meer verantwoordelijke is. De wijzigingen die aan het gebouw De Hooge Riet in het kader van deze herontwikkeling plaatsvinden, worden in opdracht dan wel onder eindverantwoordelijkheid van Heijmans uitgevoerd. Zolang het project nog niet is opgeleverd en alle (ver)bouwwerkzaamheden nog niet zijn afgerond, is de omgevingsvergunning nog niet geëxpireerd en is Heijmans nog aan te merken als vergunninghouder en dus verantwoordelijk.