Duurzaamheidsplannen en ambities nog niet concreet 

ERMELO - Duurzaamheid is misschien wel één van de meest actuele thema’s binnen gemeenten in Nederland. Ook in Ermelo vormt duurzaamheid een actueel thema op de politieke agenda. In 2019 heeft de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk een onderzoeksrapport opgesteld over het duurzaamheidsbeleid van Ermelo, waarin ook oog was voor de uitvoering van dat beleid en de rol van de raad binnen dit thema. De conclusie uit dat onderzoek was dat het streven ambitieus maar niet realistisch was. Ermelo gaf destijds aan dat men 20 jaar eerder (in 2030) dan de rest van Nederland, energieneutraal wilde zijn. Het tempo en de realisatie van deze ambitieuze haalbaarheid was echter niet onderbouwd.

De rekenkamercommissie heeft nu een doorwerkingsonderzoek uitgevoerd om te kijken of de conclusies en aanbevelingen zijn opgevolgd. Dit doorwerkingsonderzoek geeft net als de andere onderzoeken aan dat het van belang is een duidelijke, realistische ambitie te formulieren en duidelijke doelen vast te stellen, met tussendoelen. Dan kan ook de gemeenteraad beter beoordelen of Ermelo op koers ligt om de bijgestelde ambitie waar te maken. Geconstateerd is dat er belangwekkende ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaamheid. Binnen de vooruitstrevende Wijk van de Toekomst worden mooie stappen gezet en inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan verduurzaming van het bedrijventerrein Veldzicht. Echter, tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie werd er vanuit bedrijven aangegeven dat de verschillen tussen de gemeenten funest zijn. En er wordt opgemerkt dat er veel weggelegd is bij bijvoorbeeld Veluwe Duurzaam, maar dat er geen sturing op een heldere opdracht plaatsvindt. Voor bedrijven op Veldzicht gaat het goed, maar voor andere bedrijven is dat minder.

Positiever

Ook de samenwerking met inwoners en ondernemers en de communicatie is verbeterd ten opzichte van het onderzoek uit 2019. De geïnterviewde personen geven aan positiever te zijn over de communicatie van de gemeente.
De rekenkamercommissie is blij dat het college van Burgemeester en Wethouders van Ermelo de conclusies en aanbevelingen van het doorwerkingsonderzoek onderschrijft. Wel vraagt de rekenkamercommissie aandacht voor het concreet maken van de toezegging om de ambitie en de doelen van het duurzaamheidsbeleid te gaan opstellen. Daar kan de gemeenteraad een concrete datum voor vragen aan het college. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om ook scherp te blijven. De raad moet het college controleren op het nakomen van deze toezegging.

Publicatie rapport

De gemeenteraad van Ermelo heeft het rapport ontvangen. Daarnaast is het rapport openbaar gemaakt op de website van de rekenkamercommissie via Rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk | Gemeente Harderwijk. De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk hebben samen één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt de uitwerking van het beleid van de gemeente en kijkt of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is.