Gemeente is onvoldoende in control

ERMELO/ HARDERWIJK – De Rekenkamercommissie is kritisch waar het gaat om de toegang tot de WMO. Beleidsdoelstellingen ontbreken, zijn verouderd of niet concreet en kritische prestatie-indicatoren en streefwaarden zijn niet of nauwelijks bepaald, waardoor de gemeente onvoldoende in control is. Voor beide gemeenten geldt dat actuele of concrete doelstellingen ten aanzien van de WMO ontbreken.

Doelstellingen zijn te weinig concreet om voortgang op te bepalen en sturing aan te geven. Wel komt er een integrale nota sociaal domein. Overigens waardeert de Rekenkamercommissie het team WMO en constateert dat inwoners effectief gebruikmaken van deze voorzieningen. Het team heeft consistent goed werk geleverd, zelfs tijdens managementwisselingen. De commissie benadrukt de noodzaak van beleid met meetbare doelstellingen en betere sturing door de gemeenteraden. Het rekenkameronderzoek met conclusies en aanbevelingen wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, die besluiten of de aanbevelingen worden overgenomen. Het rapport is openbaar beschikbaar op de website van de rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk, die de gemeenteraden ondersteunt in hun controlerende taak.