'Positieve gesprekken'

ERMELO - Stichting Schapedrift en de gemeente Ermelo hebben vanmiddag een nieuwe beheerovereenkomst getekend. Begin dit jaar bleken er door toenemende kosten flinke tekorten te ontstaan.

Voor het bestuur stond vast dat de jaarlijkse vergoeding voor het jaarrond begrazen van de Ermelosche heide middels een gescheperde kudde, drastisch omhoog moest. Het bestuur toonde aan dat op dat moment de totale kosten voor het in stand houden van de kudde het dubbele bedroegen van wat er tot dan toe jaarlijks als vergoeding werd ontvangen. Overigens betrof dat tot dan toe provinciale subsidie welke aan de gemeente Ermelo ter beschikking werd gesteld en welk bedrag als vergoeding aan Schapedrift werd doorgeleid.

Geen potje

Ondanks het feit dat Schapedrift zelf bereid was om jaarlijks een substantieel bedrag uit eigen middelen bij te dragen, kwamen zij er met het gemeentebestuur op dat moment niet uit. Er was zeker wel begrip en sympathie maar er was simpelweg geen potje met geld waaruit geput kon worden. Het advies luidde dan ook: ‘Ga in gesprek met de politiek en probeer langs die weg te komen tot een voorstel/besluit van de gemeenteraad.’ Zo gezegd, zo gedaan. Schapedrift stelde een uitgebreide memo op waarin de historie, het maatschappelijke belang en de kosten van het inzetten van een schaapskudde werden onderbouwd. ,,Het werden stuk voor stuk positieve gesprekken," vertelt Joop Verheijen, secretaris van de stichting. ,,Het gevoel dat alle partijen Stichting Schapedrift een warm hart toe dragen was prettig om te constateren. De adviezen om hiermee verder te gaan varieerden, maar uiteindelijk leidde het op 5 juli tot een door Progressief Ermelo en ChristenUnie ingediende motie tijdens de behandeling van de Kadernota 2024. In die motie werd het college verzocht in overleg te treden met Stichting Schapedrift om naar oplossingen te zoeken voor hun financiële zorg. De motie werd aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen."

In de maanden erna werd er door het college serieus gezocht naar oplossingen en die werden gevonden. ,,De overeenkomst wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 aangegaan voor 7 jaar en doet volledig recht aan alle wensen waardoor Schapedrift de toekomst weer positief inziet," aldus de secretaris.