Provincie komt tegemoet aan groot deel van de wensen

ERMELO - Gelderland heeft het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor windpark Horst en Telgt vastgesteld. Het plan gaat over de bouw van vijf windtribunes, plus twee windturbines onder voorwaarden. Ze zijn gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt in de gemeenten Ermelo en Putten.

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van zeven windturbines. Het windpark zal naar verwachting voldoende duurzame, groene stroom opwekken voor c.a. 40.000 huishoudens. Een aansluiting op het stroomnet is al geregeld. De bouw van de turbines past bij de afspraken die gemaakt zijn met de energieregio's. Volgens gedeputeerde Ans Mol zijn ze nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland te maken. De provincie heeft het ontwerp PIP op verzoek van en samen met de gemeenten Ermelo en Putten opgesteld.

Ontwerp PIP

Op 7 maart stelde provincie Gelderland het voorkeursalternatief en het voorstel voor de lokale milieunormen voor het windpark Horst en Telgt vast. Dit besluit is de basis van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Bij het opstellen van het ontwerp PIP is er gesproken met overlegpartners, gemeenteraden, klankbordgroep en omgeving. Naar aanleiding van deze overleggen zijn naast de eerder vastgestelde norm voor geluid (45 dB) nu ook aanvullende normen voor laagfrequent tonaal geluid, geluid in de nacht en een strengere slagschaduwnorm (van bijna nul uur per jaar) in het plan verwerkt. Daarnaast is met de initiatiefnemers afgesproken om naderingsdetectie aan te vragen. Dat maakt het mogelijk om de roodbrandende verlichting op de windturbines alleen in te schakelen als er vliegverkeer in de buurt is. Hiermee komt de provincie tegemoet aan een groot deel van de wensen uit de omgeving.

Ermelo

Gemeente Ermelo heeft een voorkeur voor minder windturbines. Ans Mol: ,,Inmiddels heb ik de gemeente Ermelo diverse keren bezocht en geluisterd naar alle argumenten. In de toekomst is er steeds meer energie nodig en tegelijkertijd lopen we ook tegen netcongestie aan. De gemeente wil nieuwe woningen bouwen en een bedrijventerrein realiseren. Deze windmolens kunnen dan veel betekenen voor inwoners en de werkgelegenheid." Het windpark in het ontwerp inpassingsplan bestaat uit 5 + 2 windturbines onder voorwaarden. De twee oostelijke windturbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief. Omdat het beleid over de Wespendief nog niet af is, is er nu geen aanleiding om het ontwerp inpassingsplan met minder dan zeven windturbines te presenteren. Bij de vaststelling van het inpassingsplan wordt er getoetst aan het beleid voor de Wespendief. Dit kan dan alsnog gevolgen hebben voor de mate van stilstand en/of het aantal turbines in het windpark.

Reageren op de plannen

Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerpbesluiten officieel ter inzage. Vanaf donderdag 28 december is een link naar de digitale stukken te vinden op onze webpagina www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt. Reageren kan tot uiterlijk 7 februari 2024.