Debat over effectiviteit

ERMELO - Sinds 1 januari zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches verbannen uit de klaslokalen van middelbare scholen. Ook Christelijk College Groevenbeek is een mobielvrije school. Hier geldt het motto: ‘Smartphone: thuis of in de kluis’. Na de zomervakantie gaan dergelijke regels ook gelden op de basisscholen. De invoering van mobielvrije scholen heeft een debat aangewakkerd over de effectiviteit ervan.

Over het geheel genomen gaan leren en smartphones slecht samen. De mate van gebruik van smartphones door leerlingen en studenten hangt negatief samen met hun leerprestaties. Hoe meer zij hun smartphone gebruiken, hoe groter de risico’s op slechte leerresultaten. Vier op de tien leerlingen geeft aan dat ze door de smartphone minder tijd besteden aan hun huiswerk. Het mobieltjesverbod zorgt voor rust in de klas. Docenten hoeven niet meer iedere les leerlingen te vragen hun mobieltjes op te bergen. Maar voor leerlingen is het vooral even wennen.

Overheidsregels

Het ‘mobieltjesverbod’ is ingevoerd aan de hand van overheidsregels. Volgens het ministerie leiden mobieltjes af en zorgen voor slechtere prestaties bij leerlingen. Die afspraken kwamen tot stand met de e PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling en minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs).
Onderzoek van ExpressVPN duikt in de effecten van smartphone gebruik. Overmatig gebruik van smartphones en andere gadgets kan leiden tot slechtere leerprestaties en een verminderd vermogen om informatie op te nemen. De leerkrachten beklagen zich soms over het gebrek aan interactie en non-verbale communicatie van de jeugd. Een mobielvrij klaslokaal kan daarom een omgeving creëren die bevorderlijk is voor concentratie, waardoor jongeren zich beter kunnen richten op de lesstof. Ook heeft het positieve gevolgen voor de sociale interactie.

slechtere sfeer

Tot op heden zijn het afspraken en mogen scholen hier zelf invulling aan geven. Op een later moment vindt een evaluatie plaats of de gemaakte afspraken het gewenste effect hebben. Lukt het mobieltjesverbod niet met onderlinge afspraken, dan overweegt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een wettelijk verbod. Smartphones in de klas zorgen volgens onderzoekers ook voor een slechtere sfeer tussen leerlingen. Zo zou er meer concurrentie zijn onderling en hebben scholieren minder direct contact met elkaar, wat niet goed is voor hun sociale ontwikkeling. Belangrijke vaardigheden als voor zichzelf opkomen, zich verplaatsen in een ander en de wil om het met elkaar eens te worden, lijden daaronder. Een smartphoneverbod kan een daling in pestgedrag (cyberpesten) veroorzaken.

Balans

Hoewel het verminderen van afleiding en het bevorderen van concentratie als positief worden gezien, pleiten sommigen voor een meer gebalanceerde aanpak om het educatieve potentieel van technologie te behouden. Bovendien kan een totaalverbod op mobiele apparaten een gevoel van weerstand en onvrede bij leerlingen veroorzaken. In plaats van het leren omgaan met afleiding, leren ze simpelweg om het te vermijden, wat hen niet voorbereidt op de uitdagingen van een wereld die voortdurend wordt overspoeld met digitale prikkels. Het lijkt duidelijk dat een gebalanceerde benadering van cruciaal belang is. In plaats van een strikt verbod kunnen scholen regels opstellen die het gebruik van mobiele apparaten beperken tot bepaalde tijden of doeleinden. Ze kunnen ook educatieve programma's implementeren die leerlingen helpen bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid en het bewustzijn van verantwoordelijk smartphonegebruik vergroten.