Opvang ontheemden uit Oekraïne veel voordeliger

ERMELO - De gemeente Ermelo houdt mogelijk 5,5 miljoen euro over van de gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Het college wil deze gelden besteden voor het aankopen van een gronden en/of panden en deze tijdelijk te bestemmen voor huisvesting van jongeren, spoedzoekers en statushouders totdat deze door kunnen stromen naar een reguliere woning.

Vanaf 2022 heeft de gemeente Ermelo, net als andere plaatsen, een Rijksbijdrage ontvangen voor het organiseren van de opvang van de ontheemde Oekraïners. Het bleek dat deze Rijksbijdrage meer dan toereikend was met als gevolg dat er in 2022 een bedrag van € 1.379.000,00 overbleef. Een jaar later was het een bedrag van € 2.000.000,00. (met een verwachte toename van € 616.000,00). Dat het zoveel voordeliger is, komt omdat veel taken vervuld worden door kerken, de diaconie en vrijwilligers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de gemeenten om overschotten op te sparen.

Rijksbijdrage

Afgelopen jaar kregen gemeenten 83 euro per opvangplek. Maar dat bleek opnieuw aan de ruime kant te zijn. Voor 2024, gemeenten ontvangen dit jaar 61 euro per dag per gerealiseerde opvangplek, verwacht het college tussen de € 1.500.000,00 en de € 2.000.000,00 over te houden. Hiermee komt het totaal aan niet bestede Rijksbijdragen voor de opvang van ontheemde Oekraïners naar verwachting neer op een bedrag van ruim € 5.500.000,00. Met het omzetten van deze overgehouden Rijksbijdrage voor opvang van ontheemde Oekrainers naar een algemene reserve voor huisvestingsproblemen creëert het college financiële ruimte om direct en adequaat te handelen wanneer een kans zich voordoet.