Terug naar de basis om begripsverwarring te voorkomen

ERMELO - De plannen rondom het ‘Kulturhûs’, dat later Huis voor Bestuur & Cultuur en vervolgens alleen het Huis van Cultuur werd, krijgen nu de naam De Dialoog. ,,In het begin heette het Kulturhûs. Toen werd het integraal opgepakt, samen met een verbouwing van het gemeentehuis en werd het Huis voor Bestuur en Cultuur,” legt Monique Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo uit. ,,Nu is de verbouwing van het gemeentehuis een apart traject geworden. Om begripsverwarring te voorkomen, of weer een nieuwe naam voor alleen het cultuurdeel te verzinnen, houden we het gewoon bij De Dialoog, wat voor iedereen duidelijk is."

Vlak voor het zomerreces kreeg het college de opdracht van de raad om met een voorstel te komen voor dit culturele onderkomen. De wens is om drie scenario’s hiervoor te onderzoeken. Scenario 1 is een basisscenario waarbij men uitgaat van de bestaande bebouwing waardoor het meer een bedrijfsverzamelgebouw wordt. De deelnemende partijen zijn dan gehuisvest binnen de bestaande panden op het Raadhuisplein en hebben alleen een gezamenlijke entree. Overigens wordt er ook bij scenario 2 uitgegaan van bestaande bouw, echter hierbij streeft men naar zoveel mogelijk verbinding tussen De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118. Bij deze optie wordt er gedacht aan multifunctioneel gebruik van ruimtes met gezamenlijk beheer daarvan. Uitbreiding van de bestaande bebouwing is echter niet of nauwelijks aan de orde.

Lastig punt

In het laatste scenario wordt onderzocht wat het kost om de bebouwing grotendeels te slopen en nieuwbouw te realiseren in combinatie met woningbouw. Hierbij is sprake van de meest vergaande vorm van samenwerking met maximaal multifunctioneel gebruik van ruimtes, gezamenlijk beheer en ook de nodige synergie in de verschillende functies. Bij alle drie de scenario’s geldt als uitgangspunt dat in ieder geval de Bibliotheek alsmede de Volksuniversiteit Vuvera kunnen worden gehuisvest, net als de overige participanten die in 2016 de intentieverklaring hebben ondertekend. Dit betreffen de Stichting Culturele Dialoog Ermelo, Stichting Welzijn Ermelo, Cultuurkust en het Streekarchivariaat. ,,Voor de goede orde herhalen en bevestigen wij de aan de raad gedane toezegging, dat de bibliotheek niet nogmaals hoeft te verhuizen naar een tijdelijke locatie, maar dat alleen een verhuizing naar de definitieve locatie een optie is,” zo stelt het college. En daar zit direct een knelpunt, want hoe kan er op eenzelfde aantal vierkante meters, in de huidige huisvesting een bibliotheek en een volksuniversiteit aan toegevoegd worden? Ook is het plan dat het Streekarchivariaat daar onder dak moet komen. Met dat gegeven in het achterhoofd lijkt er nog slechts één optie mogelijk. ,,Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen, maar dat is inderdaad een lastig punt,” meldt wethouder Laurens Klappe. Het te verrichten onderzoek zal door een externe partij worden gedaan. Vooralsnog worden de kosten hiervan ingeschat op circa € 40.000 tot € 50.000.

Volgende raad

Overigens gaat de huidige raad hier geen beslissing meer over nemen. Naar verwachting zal het onderzoek pas in het voorjaar 2018 worden afgerond. ,,Ook vanwege het feit dat het een project betreft dat bestuurlijk en politiek gevoelig ligt, zijn wij voornemens om de resultaten van de verkenning te betrekken en onderdeel te maken van het nieuwe collegeprogramma 2018,” zo stelt het college. Men hoopt dan dat er nog voor de zomer 2018 een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.