Kaders voor vastgoedeigenaar

ERMELO - Er is veel over vergaderd de afgelopen weken, maar uiteindelijk is de raad unaniem voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Enk. Vanavond zulen de partijen de vastgoedeigenaar Sven Gravendeel een aantal kaders meegeven waarmee hij verder kan met de plannen.

Het revitaliseringsplan dat de initiatiefnemer voor de Enk heeft laten maken, voldoet weliswaar niet helemaal aan het geldende bestemmingsplan en de beleidsregels van de gemeente Ermelo, maar de gemeenteraad vindt de herontwikkeling van De Enk essentieel voor de leefbaarheid van het dorp. Om die redenen heeft men op een viertal punten kaders gesteld om de herontwikkeling toch mogelijk te maken.

Parkeren

Bij deze kaders gaat het vooral om het oplossen van de parkeerproblemen, zowel van auto’s als fietsen, het toevoegen van winkeloppervlak terwijl elders leegstand is, het woningbouwprogramma waarbij het wenselijk wordt geacht goedkope koop- en huurwoningen toe te voegen en de duurzaamheid van de Enk te vergroten.

 

Raadslid Ronald van Veen (ChristenUnie), die samen met Evelien Kars (Progressief Ermelo) de aanjagers waren van de motie, geven aan dat het een bijzonder proces is geweest. ,,Meerdere versies en bijeenkomsten liggen aan de uiteindelijke kaderstelling ten grondslag," melden ze. ,,Het is mooi dat we unaniem een kader hebben kunnen opstellen waarbinnen de ontwikkeling van de Enk kan gaan plaatsvinden. Het is een proces van de raadscommissie als geheel, ik ben slechts een procesbegeleider geweest," aldus Van Veen. Tijdens de commissievergadering bleek al dat er consensus was op de vier bovengenoemde thema’s. Dat uitwerken in een kader is de afgelopen weken gebeurd.

Nieuwe werkwijze

Van Veen:,,Deze gezamenlijke werkwijze heeft zich in Ermelo nog maar één keer eerder voorgedaan en dat was bij de kaderstelling voor de structuurvisie Veldwijk en de Hooge Riet. Ook toen was het een intensief proces, maar wel met een mooi resultaat." Hij verwacht dat een gezamenlijke kaderstelling in de toekomst vaker voor gaat komen. ,,Het past in de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet om aan de voorkant bij planontwikkeling als raad al kaders mee te geven waaraan een plan moet voldoen. Dat is beter dan in de raadsvergadering iets te moeten afwijzen omdat het niet voldoet," aldus van Veen. ,,Het nakomen van de kaders kan de raad dan weer vroegtijdig toetsen," vult Kars aan, ,,al op het moment dat het voorontwerp bestemmingsplan wordt besproken. Dit draagt bij aan helderheid naar iedereen – immers je legt uit waarom een besluit genomen is zoals het is genomen."