Twee varianten uitgewerkt

ERMELO – Na jaren van praten over een veilige fietsvoorziening in Speuld lijkt er nu zicht te komen op een realiseerbare, veilige fietsroute langs de Garderenseweg. Begin dit jaar heeft de werkgroep, bestaande uit een aantal bewoners uit Speuld, samen met de gemeente Ermelo en het adviesbureau Antea Group om tafel gezeten om de voorkeursvarianten van de fietsvoorziening aan de Garderenseweg te onderzoeken. Hierna zijn twee varianten uitgewerkt: ‘30km-zone met fietsstroken binnen de bebouwde kom’ en ‘60km-zone met fietsstroken buiten de bebouwde kom’.

De route Garderenseweg richting N302 is als belangrijke, primaire fietsroute gecategoriseerd. De route binnen de bebouwde kom wordt nu vooral door schoolgaande kinderen gebruikt. Andere doelgroepen zijn plaatselijk fietsverkeer uit de omgeving en recreatieve fietsers. Door de vormgeving van de weg en het ontbreken van een veilige fietsvoorziening is deze route als ontbrekende schakel gekenmerkt. Zes jaar geleden werd besloten om tweezijdig een eenrichtingenfietspad langs de Garderenseweg aan te leggen. Echter de plannen bleken op verschillende aspecten moeilijk uitvoerbaar. Hierbij kwam naar voren dat ondermeer het kappen van de karakteristieke bomenrij, de grondaankoop en de dichte bebouwing pal langs de weg cruciale knelpunten vormen voor de uitvoering van het oorspronkelijke plan. Vervolgens zijn er allerlei alternatieven de revue gepasseerd. Vorig jaar is men opnieuw om de tafel gegaan en zijn er twee varianten verder onderzocht.

Fietsstroken

Bij het inrichten van de Garderenseweg binnen de bebouwde kom is door de werkgroep voorgesteld om de komgrens in verband met de nieuwe woningbouw aan het Lageveld te verplaatsen naar het oosten. De komgrens komt dan voor Lageveld te liggen. ,,We kunnen dan de nieuwbouwwoningen binnen de komgrens passen,” meldt wethouder Wouter Vogelsang. De gemeente onderzoekt of dit mogelijk is. Vogelsang geeft ook aan dat het kleurgebruik en toepassing van structuur in de verharding een extra accent moet krijgen. Door fietssugestiestroken een rode kleur en de middenstrook een donkerdere kleur te geven draagt dit kleurverschil ook bij aan het versterken van het dorpse karakter van Speuld.