'De soep loopt door de yoghurt' 

ERMELO - De knoop is eindelijk doorgehakt; woensdagavond 22 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuw Sportcomplex bij de Zanderij, met 15 stemmen voor en vijf tegen, eindelijk vastgesteld. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen. ,,Dat komt door het gebrek aan integraliteit,” legt Sarath Hamstra (CDA Ermelo) uit.,,Het was vollediger geweest als we zouden weten wat er precies met de Oude Telgterweg en de sanering van de Zanderij zou gebeuren.”

Daarom kwam Hamstra met een motie, die daarna door de overige fracties werd weggestemd. Hierdoor ontstond ruimte voor de motie die Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) met de fracties van Progressief Ermelo en de ChristenUnie indienden. Zij wilden de definitieve inrichting van de Oude Telgterweg bij het college afdwingen, met inachtneming van het eerder genomen verkeersbesluit om vast te houden aan de huidige maximum snelheid van 30 km/uur en in overleg met omwonenden, binnen een termijn van een jaar na oplevering van het nieuwe Sportcentrum. Deze motie werd aangenomen.

Moties 

Vervolgens werd een tweede motie van Wilhelm in behandeling genomen. Deze ging over het aantal bomen dat zou worden gekapt. Dat aantal was overigens al teruggeschroefd van 180 naar 120 bomen. Maar raadslid Wilhelm vond 70 bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, nog teveel. Tijdens de tafelgesprekken die aan dit besluit vooraf gingen had Wilhelm al duidelijk gemaakt dat hij erg veel moeite had met het kappen van 180 bomen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, kwam de wethouder op de valreep op 14 september met een informatiememo over een ontwerp van Landschapsarchitect MTD. Hierin stond te lezen dat het aantal naar beneden kon worden bijgesteld tot ongeveer 120 bomen. Daarvan staan er circa 70 op het aan te leggen parkeerterrein. Om de voorgenomen bomenkap op het parkeerterrein nog verder te beperken, diende Wilhelm zijn motie in. Maar omdat zijn motie strijdig zou zijn met het voorgestelde bestemmingsplan, had deze een opschortende voorwaarde voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Even leek het erop dat Wilhelm met deze motie helemaal alleen kwam te staan in de raad. Maar portefeuillehouder wethouder Leo van der Velde stelde dat de bomenkap geen deel uitmaakte van het bestemmingsplan; het zou hierbij slechts gaan om een inrichtingsplan. En hij zegde toe dat hij wilde bezien of er nog meer bomen gespaard konden blijven. Daarop besloot Wilhelm zijn oorspronkelijk motie, zonder opschortende werking, in te dienen samen met Progressief Ermelo, ChristenUnie en de VVD. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen waardoor het principe ‘parkeren in het groen’ en een bomenkap van maximaal 35 stuks de vastgestelde uitgangspunten zijn bij de inrichting van het parkeerterrein bij het nieuwe sportcentrum.

Definitief 

Na jaren plannen maken en discussiëren is het lot van het nieuwe sportcomplex nu definitief bezegeld. De vraag is nu in hoeverre de bewoners van de Oude Telgterweg tevreden zijn gesteld met dit bestemmingsplan. ,,Integraliteit, een rekbaar begrip, van de herinrichting nemen we mee in het mobiliteitsvisie,” legt de wethouder uit. ,,Wij respecteren het verband dat daar ligt. Maar u merkt ook vanavond dat hier de soep door de yoghurt loopt,” stelt Van der Velden. ,,Het gaat hier om een bestemmingsplan voor het sportcomplex.”