Nieuwe deklaag of duurzaam hekwerk?

ERMELO - Op korte termijn zal er iets moeten gebeuren om het gebied van de voormalige stortplaats op de Zanderij weer veilig te maken voor publiek. Plan is om dit gebied aan de Oude Telgterweg te betrekken bij het terrein van het nieuw te bouwen sportpark. Maar daarvoor moet dit stuk heringericht worden.

Het gaat om het gebied dat van 1940 tot 1970 dienst heeft gedaan als vuilstortplaats. In 2018 werden er de eerste voorzorgsmaatregelen genomen en werd het gebied op advies van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) uit voorzorg afgezet. Vanwege het nieuw te bouwen sportcentrum kwam er op dat moment extra aandacht voor dit gebied. Er bleken asbestdeeltjes in het bosperceel aanwezig te zijn. En die oppervlaktevervuiling zorgde ervoor dat het toenmalige college het hoog op de agenda wilde zetten. Vervolgens werd er aanvullend bodemonderzoek gedaan en volgde er een oppervlakteschoonmaak waarna de hekken werden verzet. De ODNV heeft daarna in opdracht van de gemeente Ermelo onderzoek gedaan. Dit onderzoek richtte zich op de mogelijkheden voor de aanpak van de voormalige vuilstort aan de Zanderij om tot een veilige situatie te komen en om de voormalige vuilstort ook te kunnen betrekken bij het terrein van het vitaal sportpark.

Herinrichting

Het college heeft de voorlopige voorkeur voor het herstellen van de deklaag uitgesproken. De gemeenteraad heeft hierna aangegeven dat het plaatsen van een duurzaam hekwerk ook tot een van de mogelijkheden kan behoren en dus ook als optie onderzocht moet worden. De ODNV heeft in opdracht van de gemeente bij verschillende adviesbureaus offertes opgevraagd voor het uitvoeren van diverse voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de voormalige stortplaats de Zanderij. Het advies- en ingenieursbureau TAUW heeft de offerte met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangeboden.

Negatieve gevolgen 

Het is echter nog niet duidelijk welke maatregelen er zullen worden genomen. Het herstellen van de deklaag kan zorgen voor negatieve ecologische gevolgen wanneer hier niet heel zorgvuldig mee wordt omgegaan. Maar ook bij het plaatsen van een duurzaam hekwerk bestaan er uitdagingen. En dan bestaat er nog de financiële uitdaging. De voormalige stort op de Zanderij is in de risicoparagraaf van de begroting 2022 genoemd. In de risicoparagraaf staat hiervoor voorlopig een totaalbedrag van € 800.000,00 als risico geraamd. In de begroting 2022 is geen budget of krediet geraamd voor de voorbereidende werkzaamheden die Tauw nu gaat uitvoeren. Ook zijn er geen subsidies waarop de gemeente Ermelo een beroep kan doen. De voorbereidende werkzaamheden zoals beschreven in de offerte worden geschat op € 50.000,00.

Risicoreserve

Het college stelt nu voor deze kosten te dekken uit de algemene risicoreserve. Dit is echter een bevoegdheid van de raad. Men kan alleen niet wachten op de Bestuursrapportage omdat uitvoering nu al gewenst is. Omdat het besluit tot herinrichting van de stortplaats reeds bestuurlijk is genomen, wordt het budget naar verwachting door de raad akkoord bevonden. Op deze manier kunnen de voorbereidende werkzaamheden van het adviesbureau TAUW uitgevoerd worden en zal er geen vertraging worden opgelopen.