Motie armoedebeleid aangenomen

ERMELO – De motie die Progressief Ermelo, ondersteund door CDA en ChristenUnie, vanavond indiende, is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college zal de 48.000 euro die het Rijk beschikbaar stelt dit jaar nog gaan verdelen onder haar inwoners die moeten leven van een minimuminkomen.

,,Ondanks dat het ons in Nederland beter gaat, bestaat er nog armoede. Er zijn 1,1 miljoen Nederlanders die moeite hebben om rond te komen,'' aldus raadslid Alex Kleijnen in zijn inleiding op de motie. ,,In Ermelo zijn er volgens stichting Schuldhulpmaatje 1500 mensen die onder het sociaal minimum leven. Bij de Sociale Dienst zijn er ruim 600 mensen bekend die rond moeten komen van een minimuminkomen.'' Volgens Kleijne, die als Maatschappelijk Werker weet waar hij over praat, kan het niet zo zijn dat geld wat speciaal beschikbaar wordt gesteld voor deze doelgroep, op de plank blijft liggen. Ook voor 2015 is er extra geld beschikbaar: 30.000 euro.

Vouchers

Hoewel was afgesproken dat het college met een voorstel zou komen hoe dit geld moest worden besteed, had de raad geen voorstel ontvangen. PE stelt daarom voor om twee derde van die 48.000 euro te besteden aan huishoudens die dit jaar een inkomen hadden gelijk aan of lager dan 110% van de bijstandsnorm. ,,Ieder persoon in zo'n huishouden ontvangt een voucher ter waarde van € 50,00 die besteed kan worden bij de plaatselijke winkeliers," aldus Kleijnen. Het andere deel zou dan besteed moeten worden aan schuldenbeleid. PE geeft het College middels de motie tevens de opdracht om voor het zomerreces 2015 inzicht te geven in het armoedebeleid 2015 en volgende jaren.

Frans Snoek (SGP) gaf aan sympathiek te staan tegenover deze motie, maar stelde dat de voucher wel besteed moet worden aan de eerste levensbehoeften en dus niet aan vuurwerk. Sarath Hamstra (CDA) had wel een dubbel gevoel bij deze motie. Hij was wel blij dat deze motie werd ingediend, maar vond het toch jammer dat deze motie er moest komen. Hij vroeg aandacht voor de manier van communiceren met de huishoudens die in aanmerking komen voor de voucher. Maar gaf het college mee dat er ook een groep mensen is die niet willen weten dat ze arm zijn. De zogenaamde stille armoede. Hugo Weidema (VVD) vond dat de gedetailleerde uitwerking van de motie wel wat minder mocht. Hij vond dat het college dit best zelf mocht bepalen.

Excuses

Wethouder Laurens Klappe haastte zich om excuses aan te bieden dat er geen voorstellen waren gepresenteerd. Wat hem betreft ging hij direct akkoord met de motie, echter hij ziet liever geen voucher. Evenals Weidema had ook Klappe moeite met de gedetailleerde uitwerking en vroeg ruimte om met een aangepast voorstel te komen. Vooral ook omdat het werken met vouchers extra kosten en werk met zich mee zouden brengen.
Weidema vroeg zich af of bij handje-contantje uitkeren er geen risico zou bestaan dat bijvoorbeeld een incassobureau beslag op dit extraatje legt. Kleijnen legt uit dat het wat PE betreft het niet de bedoeling is dat dit extra geld wordt gebruikt voor aflossing van schulden maar voor directe levensbehoeften. ,,Dat de SGP weer aangeeft dat er geen vuurwerk van mag worden gekocht vind ik toch wel een bevoogdende opmerking. Laten we de verantwoordelijk voor besteding bij de mensen zelf leggen en niet moeilijk doen als ze een keer de bloemetjes buiten willen zetten,'' aldus Kleijnen.
De motie werd in stemming gebracht met een kleine aanpassing door de wethouder: ,,Als het problemen gaat geven met incasso's, werken we met vouchers. Geef mij daarnaast de ruimte om het op een andere manier uit te voeren waar het kan.'' De motie werd daarop door de raad unaniem aangenomen.