De Parasol vindt definitieve huisvesting in Westerkerk

ERMELO – Wijkvereniging Ermelo-West, De Parasol, Westerkerk, Welzijn Ermelo en de gemeente Ermelo willen de krachten bundelen. De ambities zijn hoog. Inwoners willen een gezonde, innovatiewijk realiseren met zorg voor elkaar. Dat doen ze met Buurtjes.

In Ermelo-West moeten mensen, ook als ze ouder worden, thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is samenwerking met partners nodig. Buurtjes zijn een belangrijk middel om te werken aan die sociale cohesie. Het gezamenlijk realiseren van een ontmoetingsruimte voor wijkactiviteiten en een wijkinformatiepunt wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor zichtbaarheid, groepsbijeenkomsten en wijkactiviteiten.

Dorpendeal

Wijkbewoners zullen samen met de gemeente nadenken over integrale bewonersinitiatieven die de leefomgeving verbeteren. Dit concept sluit aan bij de provinciale plannen ter verbetering van de leefbaarheid in kleine kernen en dorpshuizen. Dit wordt aangeduid als dorpendeals gericht op inclusie (‘iedereen kan meedoen’). Het Ermelose voorstel is nog niet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, maar ook zonder de bijdrage van de provincie willen partijen graag een ontmoetingsplek realiseren in Ermelo-West. Alleen zullen er dan aanvullende financiën gevonden moeten worden om de bouwplannen te realiseren en zal de ontwikkeling van een gezonde wijk op een veel lager ambitieniveau worden ingevuld. De Parasol hoopt na omzwervingen bij de Westerkerk definitieve huisvesting te vinden.

Intentie

Als voorloper van een dorpendeal hebben partijen de intentie uitgesproken om op 29 oktober, tijdens een (digitaal) bezoek van gedeputeerde Van ’t Hoog, een intentieovereenkomst tot samenwerking te sluiten. Deze intentie is vastgelegd in bijgevoegde ‘Intentieverklaring Samenwerking Ermelo-West’.