Agrarische grond krijgt woonbestemming

ERMELO - De bijna tweehonderd jaar oude boerderij De Teerpot op landgoed Leuvenum heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw. De boerderij verkeerde in zeer slechte staat. Hierbij is er sprake van functieverandering van agrarische grond naar woon- en natuurbestemming, waardoor het landgoed een verbeterd aangezicht krijgt.

De oude veehouderij aan de Jr. Dr. J.C. Sandbergweg 78 heeft een woonbestemming gekregen. De opstallen van de veehouderij zijn gesloopt en de locatie is geschikt gemaakt voor de bouw van een vrijstaande woning. De woning behorend tot de veehouderij is in stand gebleven. Een kavel aan de Veenweg krijgt de functie van een beheerderswoning voor het landgoed. De bebouwing bestaat uit een woonhuis, kantoorruimte en een opslag. Met deze functieveranderingen voorkomt de gemeente verpaupering door leegstaande landbouwgebouwen.

Gemeentelijk fonds

Voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling vraagt de gemeente van de initiatiefnemer om € 30.000 te storten in het gemeentelijk fonds voor subsidiering van sociale woningbouw in de gemeente. Daarnaast zet het landgoed zich in voor verfraaiing van het landschap. Langs het weiland komt een wandelpad, dat twee andere wandelpaden met elkaar verbindt. Met de aanleg van dit nieuwe pad, is een rondje wandelen om het landgoed mogelijk. Het nieuwe pad wordt afgeschermd met een vlechthaag.

Oud erf

Boerenerf De Teerpot was een van de oudste, nog bestaande, boerderijen in Leuvenum. Op een kaart uit 1806 staat dit erf al vermeld. In een akte uit 1812 wordt de boerderij ‘Teepot’ genoemd. Er zijn vermoedens dat dit boerenerf echter al veel ouder is. Begin negentiende eeuw is dit boerenerf al eigendom van jonkheer Van Sandberg en het is nog steeds in eigendom van de familie Van Sandberg. Opvallend is dat het landschap voor een deel nog overeenkomt met de situatie uit de negentiende eeuw. Het bosperceel met groene hart ten zuiden van de planlocatie is nog precies hetzelfde. Direct ten westen van de huidige bebouwing lagen een viertal akkers omgeven door houtwallen. 

Bosweide

De open ruimte bij het bos aan de Poolse Weg wordt ook opgeknapt. Voorheen had deze grond een agrarische bestemming, dit wordt nu bosweide. Het terrein wordt schoongemaakt en er wordt gesnoeid. Zodoende ontstaat er genoeg ruimte en licht om struiken en jonge bomen te laten groeien. De bosweide biedt op termijn een nieuwe leefgebied voor vogels, insecten en wild zoals reeën.