'Niemand wandelt naar het zebrapad'

ERMELO – Wethouder Wouter Vogelsang noemt het kruispunt Stationsstraat-Julianalaan-Pastorieweg de steen des aanstoots. Er is volgens hem al jaren de wens om dit knelpunt als het gaat om verkeersafwikkeling, routering en verkeersveiligheid. Er zijn drie varianten onderzocht.

Vogelsang: ,,Samen met omwonenden hebben we gekeken naar wensen voor dit kruispunt.” In de omgeving van deze oversteek zijn steekproefsgewijs veertig huishoudens uitgenodigd om mee te denken. ,,We hebben dertien formulieren terug gekregen. Hierop stonden allerlei punten en die hebben we meegenomen.” Uiteindelijk is er gekozen voor een voorrangsplein.

Nauwelijks ongelukken

Op de huidige kruising gebeuren nauwelijks ongelukken. Toch vindt de wethouder dat er iets moet gebeuren. Vogelsang ziet dat er met regelmaat verkeersregels worden overtreden. Ook vindt hij het niet wenselijk dat bijvoorbeeld vrachtwagens die Albert Heijn bevoorraden richting het centrum worden gedwongen omdat men niet linksaf mag op de Julianalaan. Het liefst had Vogelsang er een rotonde gezien. ,,Daar maak ik geen geheim van, daar wordt al jaren over gesproken.”

Inpasbaarheid

Om een goede en onderbouwde keuze te maken voor het oplossen van de knelpunten is in opdracht van de gemeente door bureau Witteveen en Bos een variantenstudie uitgevoerd. In de variantenstudie is gekeken naar de mogelijkheden door aanpassen van het huidige kruispunt om onder andere de verkeersafwikkeling te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de ruimtelijke inpasbaarheid van deze aanpassingen. Dit resulteerde uiteindelijk in drie varianten.

Schuin de straat over

Het gaat ook om overzichtelijkheid, veiligheid en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. ,,Wie nu bij De DorpsKamer gaat eten, parkeert bij Albert Heijn en steekt schuin de straat over. Niemand wandelt naar het zebrapad.” Het college wil het kruispunt het liefst ombouwen naar een verkeersplein, waarbij een deel van het open terrein van ’t Weitje wordt gebruikt om ruimte te creëren voor een rijbaansplitsing tussen het pleintje en de rotonde in de N303. Bij toepassing van het voorrangspleintje wordt de grens van de 30 km/u-zone naar het oosten verplaatst, naar een locatie dicht bij de rotonde met de N303.
Voor een definitief ontwerp moet nog gekeken worden hoe het geheel inpasbaar en uitvoerbaar is. Ook zal de gemeenteraad de benodigde financiën vrij moeten geven, financiën die niet eerder begroot zijn. Daarnaast heeft de raad gevraagd terughoudend te zijn met de uitgaven. De kosten voor het voorrangspleintje worden geschat op € 354.000,-. Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en ook exclusief de kosten van de grondaankoop.