Projecten op onderdelen nog niet op orde

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat dit jaar vier initiatieven voor woningbouw de kans krijgen om hun plannen zodanig uit te werken dat de gemeente er aan mee kan werken. De plannen voldoen nu nog niet aan de benodigde score om als haalbaar beoordeeld te kunnen worden, maar zijn zeker kansrijk. De initiatiefnemers krijgen daarom de tijd hun plannen aan te passen voor 1 november 2022. Deze woningbouwplannen omvatten in totaal 41 nieuwe woningen, waarvan ruim de helft in de sociale huur en middenhuur.

Van 1 maart tot 1 juni zijn in totaal acht woningbouwplannen ingediend en beoordeeld. Daarvan is een plan niet in behandeling genomen omdat het om minder dan vier woningen ging. Vier plannen bleken niet haalbaar. Drie plannen bieden zeker kansen en dragen bij aan de Ermelose woonwensen, maar waren op onderdelen nog niet goed op orde. Als deze drie plannen worden aangevuld kunnen ze wel als haalbaar beoordeeld worden. Een van de vier niet haalbare plannen wordt wel als kansrijk gezien, als er een andere opzet en een aangepast ontwerp komt. Daarom krijgen deze vier initiatiefnemers tot 1 november de tijd hun plannen aan te passen. Dit wordt met hen besproken na het collegebesluit.

Afwegingskader woningbouw

In de afwegingsronde wordt gekeken of de ingediende plannen voldoen aan wet- en regelgeving en passen binnen het lokale en provinciale beleid. Als dit zo is dan worden de plannen als haalbaar beoordeeld. Vervolgens wordt er getoetst of ze bijdragen aan een aantal gemeentelijke doelen zoals voldoende sociale woningbouw, duurzaamheid, gezondheid en aanpasbaarheid. Als de plannen hier aan voldoen, dan worden ze als haalbaar beoordeeld. De gemeente geeft dan haar medewerking en stelt capaciteit beschikbaar. Sinds de herziene vaststelling van het beleid door de gemeenteraad op 6 oktober jl. vallen kleine plannen en functieveranderingen buiten de afweging woningbouw. Ook vitale vakantieparken, als er sprake is van omzetting naar woningbouw, worden buiten de afweging woningbouw behandeld. Voor dit soort plannen gelden namelijk andere doorlooptijden dan voor de plannen die in het afwegingskader woningbouw worden voorgelegd.

Woningbouw in Ermelo

De gemeente is al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van woningen en naar plekken voor tijdelijke huisvesting om de druk op de woningmarkt te verminderen. Een aantal woningbouwprojecten die al in uitvoering zijn kunnen daaraan bijdragen, zoals De Hooge Riet . De gemeente zoekt ook naar een locatie voor grootschalige woningbouw. Daarnaast worden verschillende vakantieparken de komende jaren omgezet naar woonbestemming, zoals de Horsterhoeve. Het functieveranderingsbeleid biedt ruimte om op plekken in het buitengebied waar stallen worden gesloopt, woningen te bouwen. Tot slot werkt de gemeente met de bovengenoemde afweging woningbouw. De gemeente nodigt daarin initiatiefnemers jaarlijks uit om woningbouwplannen in te dienen die aan een aantal eisen moeten voldoen. Binnen deze afweging woningbouw wordt vastgesteld of een woningbouwplan voldoet aan de gestelde eisen zoals wet- en regelgeving en past bij de doelstellingen van de gemeente.