Middelen vanuit Den Haag zijn ontoereikend

ERMELO – Ieder kind heeft recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Daar werken ouders, gemeenten en zorgaanbieders hard aan. Toch liggen er grote uitdagingen. Zo hoopt staatssecretaris Maarten van Ooijen nog voor de jaarwisseling een akkoord te hebben over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Want dat er wat moet veranderen is duidelijk.

Ook de gemeente Ermelo heeft een flinke opgave op het gebied van jeugdhulp. De middelen die komen vanuit het Rijk zijn niet voldoende om de begroting te dekken. Wethouder Sarath Hamstra: ,,We hebben te maken met grote zorginstellingen en er wordt een groot beroep gedaan op de jeugd-GGZ vanuit Ermelo.” De gemeente wil investeren in een brede sociale basis, waarbij inwoners met hun vragen over opgroeien en opvoeden steeds meer een beroep doen op hun eigen omgeving. Tegelijkertijd moet er een goede afweging gemaakt worden als het gaat om de hulp die nodig is voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

Juiste hulp

Tot 2015 waren de verantwoordelijkheden voor de jeugdhulp versnipperd. Een deel van de jeugdhulp was belegd bij provincies. Ook gemeenten hadden een belangrijke rol. De decentralisatie van de jeugdzorg die met de Jeugdwet per 2015 is doorgevoerd, was ingegeven door de gedachte dat de gemeente het beste in staat is om op lokaal niveau maatwerk te leveren. Toch is er een wachtlijst en lopen kinderen en jongeren vast in het woud van aanbieders.
Maar Hamstra wil niet spreken over een crisissituatie. ,,Nee, we versterken de deskundigheid op het gebied van screening van de hulpvragen, zodat de hulp die geboden wordt, ook de juiste hulp is,” aldus de wethouder. ,,Tenslotte houden we meer toezicht op de doelmatigheid en kwaliteit van lopende hulpverleningstrajecten en op de gemaakte afspraken met de organisaties die jeugdhulp bieden. We streven hiermee naar goede én betaalbare zorg.”

Verplichte regiovorming

De wethouder geeft aan dat de verantwoordelijkheid nu vooral bij de gemeenten ligt, maar dat men wel eens verrast wordt door het ingrijpen van het Rijk. ,,Ik noem als voorbeeld de brief van de Minister van VWS over verplichte regiovorming. Het risico is dat we de komende periode vanuit het Rijk vooral duiding krijgen over de wijze van aanpak en de toezicht op organisaties. Het gevaar is dat daardoor de aandacht voor de uitvoeringspraktijk naar de achtergrond verdwijnt.”

Thuiszitter

Een belangrijke rol in het leven van opgroeiende kinderen is het onderwijs. Sommige kinderen hebben naast onderwijsondersteuning ook jeugdhulp of zorg nodig om naar school te kunnen gaan. Om kinderen goede ondersteuning te bieden en een zo passend mogelijke onderwijsplek te geven is het cruciaal dat gemeenten die jeugdhulp organiseren en financieren, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs goed samenwerken. Sarath Hamstra: ,,Op basis van de cijfer van leerplicht hadden we in het schooljaar 2020-2021 slechts één thuiszitter. We willen in Ermelo geen thuiszitters. Voor elk kind moet passend onderwijs gevonden worden. Hier zitten we dan ook bovenop.” Dit wordt uitgevoerd door leerplichtzaken. Door vroegtijdig te signaleren en preventief te ondersteunen kan de zorg efficiënter worden verleend. ,,Natuurlijk komt het voor dat ouders, onderwijs en hulpverlening verschillende opvattingen hebben over wat goed is voor een kind. Door te investeren in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening, lukt het steeds beter om samen met de ouder(s) en de jongere te komen tot passend onderwijs en goede ondersteuning,” aldus de wethouder.