Ambitie om gesprek te voeren met brede afvaardiging samenleving

ERMELO – Hoe staat het met de Ermelose langlopende dossiers en hoe voorkomt de gemeente Ermelo dat er nieuwe dossiers langlopend worden? Aan de hand van het rapport van het bureau Necker van Naem is er gewerkt aan een aantal punten. ,,Er was een lijst met een aantal dossiers. Daar zijn de meesten van afgerond. Alleen Tomassen Duck-To speelt nog,” zegt wethouder Hugo Weidema.

Op de vraag wat een ‘langlopend dossier’ is, antwoordt hij dat het gaat om zaken die langer lopen dan noodzakelijk/ wenselijk is. Hij is er dan ook op gebrand om zaken sneller af te handelen en eerder duidelijkheid te verschaffen. Weidema onderstreept dat het een verandering in de bestuurscultuur moet zijn. Aanvragen voor vergunningen moeten wat hem betreft in principe binnen een jaar afgehandeld kunnen worden. Daarmee moet worden voorkomen dat er nieuwe langlopende dossiers ontstaan. Hierbij maakt Weidema natuurlijk de kanttekening dat er procedures of bezwaren van belanghebbenden ervoor kunnen zorgen dat de termijn van een jaar niet gehaald gaat worden.

Zelfreflectie

De gemeente is aan de slag gegaan met verschillende trajecten waarin de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie aan bod zijn gekomen. Hierin is onder andere de werkcode zelfreflectie opgesteld. Aanvullend op deze werkcode hebben de griffier, de gemeentesecretaris en de burgemeester zich aangemeld voor een pilotproject van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit project, onder de naam gemeentelijk statuut, heeft als doel het versterken van de lokale democratie door het maken van afspraken over het bestuurlijke samenspel in de gemeente.

Gesprek

Tegelijkertijd is er de ambitie om frequent een gesprek op gang brengen met een brede afvaardiging van de Ermelose bevolking over de inrichting, gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving. ,,Dit hebben we bijvoorbeeld toegepast in gesprek met inwoners rond de mobiliteitsvisie en het dialoog- en debattraject rond de recreatieterreinen,” vertelt wethouder Sarath Hamstra. Tot slot is er eind vorig jaar een nieuw participatieplatform opgesteld. Dit platform is voor iedereen toegankelijk. Hierin zijn participatietrajecten in één oogopslag te volgen. Recentelijk is hierop bijvoorbeeld een uitvraag over de grootste maatschappelijke uitdaging(en) in Ermelo verschenen.