Inzichten participatieprocessen belangrijk bij besluitvorming 

ERMELO - De Rekenkamer Ermelo-Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar de participatie van inwoners, organisaties en bedrijven bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijk beleid in Ermelo en Harderwijk. De onderzoeksvraag was: ‘Hoe is in de gemeenten de inwoners- en overheidsparticipatie vormgegeven en welke effecten heeft dit op de besluitvorming?’

Met de resultaten van het onderzoek ontstaat meer inzicht in de daadwerkelijke participatie, of het gebrek er aan. Ook is de doelmatigheid van het participatiebeleid aan bod gekomen. In Ermelo is bijvoorbeeld in dit kader het 'Online Dorpsgesprek', geïntroduceerd. Dit biedt inwoners de mogelijkheid om digitaal geïnformeerd te worden over diverse gemeentelijke projecten en daarop te reageren. Dit platform omvat momenteel zes actieve projecten. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het gebruik van het platform, de opvolging van inwonersreacties en de terugkoppeling.

Effectief

Het platform blijkt effectief in het snel raadplegen van inwoners en het verzamelen van hun meningen, en bereikt bovendien een bredere doelgroep dan traditionele fysieke participatietrajecten. Een voorbeeld hiervan is de oproep om suggesties te doen voor opvanglocaties voor vluchtelingen, waarbij meer locaties in beeld kwamen dan via de gebruikelijke kanalen. Hoewel het 'Online Dorpsgesprek' pas in 2023 operationeel is geworden en geen van de projecten dat jaar is afgerond, zijn gemeentemedewerkers positief over de meerwaarde, vooral vanwege het grotere bereik. Toch benadrukken ze dat het opzetten arbeidsintensief is en dat het platform idealiter gecombineerd moet worden met andere methoden om informatie te verzamelen.

Levend beleid

De Rekenkamer concludeert dat het college in Harderwijk nog weinig gestructureerd uitvoering geeft aan het participatiebeleid. Daar is nog werk aan de winkel. Het Ermelose participatiebeleid is pas geleden (2021) geactualiseerd en dat blijkt daardoor een vrij breed en levend beleid. De raad toont zich veelal betrokken bij participatieprocessen en het resultaat ervan. Maar men heeft geen overzicht van de manier waarop participatie door de gemeente ingevuld is en wordt en wat de meerwaarde ervan is. Dat betekent dat ze hun controlerende rol niet optimaal kunnen vervullen. Verschillende raadsleden hebben de behoefte geuit het beleid met regelmaat te willen evalueren en als het nodig is aan te passen. De raadsleden zouden een meer algemeen inzicht willen verkrijgen in de ervaringen en opbrengsten van participatieprocessen. Enerzijds willen ze die inzichten gebruiken om daarmee hun controlerende verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Maar zij zien in een dergelijke activiteit ook een goede mogelijkheid om zo nodig de uitgangspunten en kaders bij participatie te heroverwegen en eventueel aan te passen.