Onderhoud zandwegen

ERMELO - De Tonnenberg, de zandweg in Speuld zal worden verhard met Terrastab, een natuurlijk verhardingsmiddel. In het wegennetwerk van de gemeente Ermelo ligt een groot aantal onverharde wegen, in totaal 138.000 m2. De wegen liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Een deel van deze wegen is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en heeft voornamelijk een recreatieve functie ten behoeve van wandelaars, fietsers en ruiters. Een groot deel van deze wegen heeft echter een volledige verkeersfunctie en zorgt voor de reguliere ontsluiting van woningen en bedrijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ingestemd met het voorstel voor structurelere onderhoudsmaatregelen aan de Bulderweg, Kawoepersteeg, Looweg, de Beek, Nijkerkerweg en Tonnenberg.

Jaarlijks ontvangt de gemeente relatief veel meldingen van gebruikers en bewoners, waarbij de bereikbaarheid van de woningen, de overlast van stof en de slechte staat van de wegen leiden tot het verzoek om verharding of (gedeeltelijke) afsluiting van de wegen. Na een melding worden gaten op deze wegen gedicht en zo nodig wegen geschaafd. Het beheer van onverharde wegen is erop gericht om terughoudend om te gaan met verharden. Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden liggen hieraan ten grondslag. Aan de andere kant is afsluiten of verharden van onverharde wegen soms niet te voorkomen.

Natuurlijke karakter

Voor wegen waar de afgelopen jaren geregeld meldingen over zijn binnengekomen is een toets gedaan aan de hand van de in 2016 opgestelde ‘uitvoeringsnota beheer onverharde wegen’. Uit de toetsing zijn voor de genoemde wegen aanvullende onderhoudsmaatregelen voortgekomen. Het gaat dan om frequenter onderhoud, bebording of afsluiting. Voor de overige onverharde wegen blijft het gebruikelijke onderhoud van toepassing. Enkel de Tonnenberg wordt semi verhard. Door gebruik te maken van Terrastab blijft het natuurlijke karakter behouden en ziet de weg eruit als tevoren, maar dan zonder stof en gaten. De Tonnenberg heeft halverwege een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer en wordt zowel vanaf de N302 als de Garderenseweg vrij intensief bereden door autoverkeer van en naar de campings. Een verdergaande maatregel met afsluitingen is daarom niet mogelijk.