'Dit onderwerp blijft onze aandacht houden'

ERMELO - Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dat blijkt uit de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor. De gemeente krijgt een 7,7 als rapportcijfer.

Burgemeester André Baars is blij met de uitkomst. ,,Het is van belang om samen met inwoners en de politie te blijven werken aan een gemeente waar iedereen zich veilig voelt.” Overigens voelt een kwart van de inwoners zich toch nog wel eens onveilig. ,,Dit onderwerp blijft onze aandacht houden,” aldus de burgemeester. Aan het onderzoek hebben 952 inwoners deelgenomen.

Verkeersoverlast

Wanneer het gaat om overlast, dan doelt men vooral op verkeersoverlast. Vooral té hard rijden moet volgens de geënquêteerden als eerste aangepakt worden. Het aantal inwoners dat persoonlijk slachtofferschap heeft ervaren is gedaald van 17% naar 10%. De resultaten uit de veiligheidsmonitor worden gebruikt in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020‐2024 waarin de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren worden bepaald.

Cybercriminaliteit

Uit het onderzoek komt naar voren dat een op de tien inwoners geconfronteerd werd met traditionele criminaliteit. Dit aandeel is lager dan in 2013 en het landelijk gemiddelde (14%). De cybercriminaliteit is echter gestegen. Een op de zeven inwoners is slachtoffer geworden van cybercrime. In 2019 werden inwoners van Ermelo minder vaak slachtoffer van woninginbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij/beroving en diefstal uit/vanaf de auto. 

Politie

De uitslag van het onderzoek toont aan dat inwoners tevredener over het functioneren van de politie in de buurt zijn dan zes jaar geleden. Ten opzichte van 2013 vinden meer inwoners dat de politie de burgers bescherming biedt in de buurt, dat de politie haar best doet in de buurt en dat de politie de zaken in de buurt efficiënt aanpakt.

Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. Ondanks dat de cijfers een goed beeld geven van de veiligheid en leefbaarheid, blijft het een momentopname. Samen met de betrokken partners zal de situatie gemonitord worden en waar nodig kunnen de prioriteiten worden bijgesteld en worden opgenomen in het uitvoeringsplan dat wordt vastgesteld door de gmeentes Harderwijk, Ermelo en Putten (Driehoek).