Rapport vol tegenstellingen

ERMELO - De raadscommissie die zich bezighoudt met de aanpak van langlopende dossiers heeft het rapport van Necker van Naem beschikbaar gesteld. Het is een rapport vol tegenstellingen. Daarnaast kon het bureau slechts beperkt zijn werk doen aangezien Tomassen Duck-To niet wenste mee te werken en ook oud-burgemeester André Baars niet gehoord is.  

Wat wel door iedereen (gemeente én externen) erkend werd, is dat er in de dossiers door de toenmalig burgemeester verwachtingen zijn gewekt richting ondernemers die later niet waargemaakt konden worden. Met negatieve consequenties voor alle partijen. Dit heeft het wantrouwen van de externen in de gemeente vergroot.

Zorgvuldig

Het rapport gaat uitsluitend over het zorgvuldig handelen door de gemeente. Het is een onderzoek naar drie langlopende dossiers. Toch was het onderzoek niet gericht op de beoordeling van de dossiers op hun inhoudelijke en juridische aspecten. Wel is er gekeken naar de communicatie van de gemeente en de samenwerking met de betrokkenen. Dit zal ook de focus zijn in de openbare bespreking van het rapport op 1 en 8 september aanstaande.

Boos

Voor raadsleden was het soms moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen. Uit gesprekken en documentatie blijkt, zo staat te lezen in het rapport, dat de gemeenteraad bijvoorbeeld ten aanzien van Bar Twinns in het voorjaar van 2020 schriftelijke vragen stelde aan het college. Maar dat directe vragen van raadsleden aan ambtenaren direct werden doorgespeeld naar Baars. Hieruit maken raadsleden op dat er spanning op het dossier zat en dat de toenmalige burgemeester dicht op het dossier zat. De ervaring was dat ook in het fractievoorzittersoverleg geen mogelijkheid werd geboden om in vertrouwelijkheid vragen te stellen. Er werd zelfs boos op gereageerd. Over de reden hiervoor is geen duidelijkheid. Ook was de ervaring dat hoe meer vragen er werden gesteld, hoe meer gesloten Baars werd.

Niet serieus

De gemeentelijke ambtenaren geven aan altijd open gestaan te hebben voor een gesprek en de ondernemer altijd serieus te hebben genomen in het onderlinge contact. De ondernemer heeft een andere beleving en voelde zich op verschillende momenten niet gehoord ofwel niet serieus genomen door ambtenaren en zeker niet door André Baars.

Onduidelijk en rommelig

Ook over de veel besproken raadsvergadering van 16 oktober 2019 is veel te doen. Op die avond nam de raad een ontwerp-VVGB aan ten aanzien van het dossier Tomassen Duck-To. Gesprekspartners binnen en buiten de gemeente geven aan dat deze procedure onduidelijk en rommelig is verlopen. Verschillende factoren liggen hieraan ten grondslag. Aanvankelijk zou richting Stichting DOEH zijn gecommuniceerd dat het een beeldvormende sessie betrof waarbij kon worden ingesproken, maar tijdens de vergadering bleek het een oordeelsvormende vergadering te zijn. Een deel van de raad had ook verwacht dat er meer tijd zou zitten tussen oordeelsvorming en besluitvorming. De informatiepositie onder raadsleden verschilde die avond enorm. Onder andere over het feit dat er op 17 oktober 2019, de dag na de geplande raadsvergadering, een rechtszaak zou plaatsvinden. Voor deze rechtzaak was het in gemeentelijk belang dat er een raadsbesluit over het ontwerp-VVGB zou liggen. Tijdens de vergadering heeft de toenmalig burgemeester - op dat moment zowel voorzitter van de vergadering als portefeuillehouder op het dossier - een grote stempel op het proces van besluitvorming gedrukt.

Voorbeelden

In het rapport staan meer voorbeelden die ervoor hebben gezorgd dat er schade is aangebracht in het vertrouwen ten aanzien van de gemeente. Over het fatsoenlijk bejegenen van Stichting DOEH door de gemeente kunnen wisselende conclusies getrokken worden. Over het algemeen vindt er fatsoenlijke bejegening plaats in de communicatie. De informele communicatie vanuit het gemeentebestuur, met name vanuit de toenmalige burgemeester, wordt door  Stichting DOEH echter niet altijd als prettig en zelfs respectloos ervaren. 

Slagvaardig

Over het dossier Ten Hove: Het college lijkt in dit dossier ten aanzien van het verplaatsingsonderzoek en reacties op bezwaren en beroepen niet snel of slagvaardig te hebben gehandeld. Ten aanzien van het verplaatsingsonderzoek lijkt in de ervaring van de ondernemer en de stichting WRBT sprake van bewust uitstel, terwijl in het geval van bezwaren en beroepen het college steeds wachtte tot de uiterste datum om te reageren. Dit laatste heeft ook geleid tot een ingebrekestelling van de gemeente door de stichting. Gezegd kan worden dat de gemeente, en dan met name het college, zich weinig actief heeft opgesteld in dit dossier in het betrekken van externen (dit geldt zwaarder richting de stichting WRBT dan richting de ondernemer). Van proactieve communicatie was nauwelijks sprake.

Verkenning

In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat om het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie 'Zelfreflectie' genoemd. De andere motie betrof het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Een nieuwe organisatieverordening voor de gemeenteraad zal binnenkort in bespreking worden gegeven. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.