Nieuwe partij wil 'Bouwen op vertrouwen'

ERMELO - De nieuwe politieke partij Eén Ermelo presenteert als een van de eersten haar verkiezingsprogramma. Onder de titel 'Bouwen op vertrouwen' verwijst de partij naar de huisvestingsproblematiek. Ook de bestuurscrisis wordt hierin aangestipt. ,,Je kunt dit verkiezingsprogramma zien als een reddingsboei voor Ermelo voor zaken die de afgelopen jaren zijn mis gegaan, zoals de financiële positie van de gemeente of het uitblijven van woningbouw,” vertelt Henri Luitjes. Hij is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Daarbij ging de partij niet over één nacht ijs.

Als je vindt dat dingen anders moeten, dan moet je er ook zelf wat aan gaan doen. Dat idee lag ten grondslag aan de nieuwe politieke partij Eén-Ermelo. ,,We willen de grootste worden en dat is ook nodig om iets te kunnen betekenen,” zei Luitjes in een eerder interview. Hij heeft samen met zijn nieuwe partijgenoten zorgen over de gang van zaken van het huidige gemeentebestuur. ,,Wij willen dat de inwoners van Ermelo weer gaan meedoen om het dorp nog aantrekkelijker te maken en dat zij niet langer een toeschouwer zijn van een gemeentebestuur dat ver weg lijkt," vertelt voorzitter Moniek Zonneveld. ,,Door het grote aantal mensen die zich verbonden voelt met Eén Ermelo zijn wij als partij nooit ver weg.”

Werkgroepen

Vanaf februari zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan om vanuit de samenleving diverse onderwerpen uit te werken. Het verkiezingsprogramma telt 22 pagina’s verdeeld over 14 hoofdstukken. Luitjes: ,,Je kunt een geweldig verkiezingsprogramma hebben, maar met de huidige bestuurscultuur kom je daarmee in Ermelo niet ver. Daarom is ons eerste speerpunt: stop de ritselcultuur en zet het belang van Ermelo op één. Op het gebied van financiën willen we dat de Ermeloër niet langer als melkkoe wordt gezien door het onbeperkt verhogen van de lokale belastingen. Op dat punt doet het programma hele concrete voorstellen, zoals het Ermelo’s deel in de kosten van Meerinzicht laten meebewegen met de lastendruk van de inwoners. En mocht er geen geld zijn voor het nieuwe sportcomplex De Zanderij dan moeten deze plannen worden uitgesteld in plaats van geld uitgeven dat er niet is.”

Woningmarkt

Één-Ermelo zet in op woningbouw en wil haast maken met de ontwikkeling van bouwlocaties voor tenminste 1000 extra woningen. Ook wil één-Ermelo de nieuwe bouwlocaties laten aansluiten bij de huidige bebouwde kom van Ermelo. Om starters niet nog verder in de knel te laten komen, moet er gezocht worden naar tussenoplossingen, zoals het wonen op (vakantie)parken. Overigens wil de partij niet praten óver de jeugd, maar praten mét de jeugd. Men wil de jeugd daarom meer invloed en verantwoordelijkheid geven op onderwerpen die hen direct raken, nu en in hún toekomst. In de zorg wordt vaak gewerkt met een adviesraad, die gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur advies geeft. Een vergelijkbare aanpak wil de nieuwe politieke partij met de huidige
Jeugdraad die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over bijvoorbeeld raadsvoorstellen die betrekking hebben op de jeugd. Hun advies maakt dan onderdeel uit van het raadsvoorstel. Maar de Jeugdraad kan ook zelf onderwerpen uitwerken en aan het college van B&W voorleggen.

Zorg

Het grootste hoofdstuk uit het programma heeft de titel ‘De zorg om elkaar’. Hierin spreekt één-Ermelo haar waardering uit aan alle mantelzorgers, professionals in de zorg en hulpverleners bij het huishouden. Het zijn deze mensen die ervoor zorgen dat langdurig zieken en ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Eén Ermelo vindt dat de bestrijding van eenzaamheid meer prioriteit moet krijgen. De bestrijding van eenzaamheid is niet alleen een taak van de gemeente Ermelo maar van ons allemaal. Het is één tegen eenzaamheid! Één-Ermelo wil daarom meer wijkverenigingen en Welzijn Ermelo laten onderzoeken waar de kansen liggen op verdere eenzaamheidsbestrijding. Het volledige verkiezingsprogramma, met daarin ook aandacht voor buurtschappen, verkeer, economie, duurzaamheid en klimaat, onderwijs, cultuur en kleine zaken grote ergernissen, is de vinden op www.eenermelo.nl/verkiezingsprogramma