Eén van de vragen is of het bedrijf MER-plichtig is

ERMELO – Aanstaande woensdagavond is er een politieke avond met de oordeelsvormende tafel over het langlopende dossier van Tomassen Duck-To. Vaststaat dat voor een positief besluit op de aangevraagde omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist is. Nadat de gemeenteraad eerder al een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, moet de gemeenteraad voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door burgemeester en wethouders nog besluiten tot het afgeven van een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen.

Het is overigens nog geen gelopen race. Progressief Ermelo pleit voor een onafhankelijk (juridisch) advies, zodat alle 21 raadsleden bij het nemen van een definitief besluit goed geïnformeerd zijn. ,,Zodat we weten wat wel en niet kan,” aldus Evelien Kars, fractievoorzitter van Progressief Ermelo. ,,We moeten goed weten wat de consequenties zijn, van tegen of voor stemmen. Of de juiste afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de ingediende bezwaren/ zienswijzen. Of het terecht is dat er geen Milieu Effect Rapportage is opgesteld.”

Te complex

Ook Han Wilhelm van HEE 22 denkt dat de raad gebaat is met een degelijk, extern juridisch advies. ,,De zienswijzennota is te complex en de VVGB-materie ook,” zegt hij. ,,De deskundige die ons de vorige keer bij de voorlopige VVGB heeft geadviseerd had het zelfs bij het verkeerde eind en heeft de raad verkeerd geadviseerd. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we een deskundige inhuren, mede door de vooringenomenheid van de juristen van de gemeente.”

Overlast 

Feit is dat omwonenden overlast ervaren van de eendenslachterij. Daarom stemde Progressief Ermelo in 2017 tegen het bestemmingsplan De Driehoek. Kars: ..Het is ook een feit dat er met de overname van VSE uit Harderwijk een enorme toename is geweest van de productiecapaciteit, zonder dat de benodigde vergunningen in orde waren. Om deze situatie te legaliseren, moeten wij als raad een VVGB afgeven.” Eén van de vragen is of het bedrijf MER-plichtig is. Inwoner Ton Brouwer zei tijdens een eerdere politieke avond dat er in het bestemmingplan De Driehoek, waar Tomassen Duck-To gevestigd is, geen bedrijven toestaat waarvoor een MER-plicht bestaat. ,,Deze MER plicht ontstaat bij de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van 25000 ton vlees per jaar of meer. Van belang is hier wat verstaan wordt onder productiecapaciteit.”

Ongehoord

Ongehoord vindt Wilhelm het besluit om Tomassen Duck-To een tijdelijke omgevingsvergunningen te geven om de percelen Fokko Kortlanglaan 112 (achterzijde) en 122 te gebruiken voor transport en opslag ten behoeve van de pluimveeslachterij. ,,Zo komt Tomassen onder de dwangsom van 7,5 ton uit. Mijns iziens kunnen die beide vergunningen echt niet op grond van de zogenaamde kruimelregeling afgegeven worden. Beide percelen hadden in de VVGB opgenomen moeten worden omdat de impact van toestaan van de illegaliteit daar te groot voor is.”
Ook Progressief Ermelo is verrast door het bericht dat de gemeente een tijdelijke vergunning afgegeven heeft voor een periode van 5 jaar. Kars: ,,Dit lijkt los te staan van de gevraagde Verklaring van Geen Bedenkingen. We zullen het college van Ermelo hier stevig op bevragen.”