Onderzoek naar Woning- en kavelsplitsing

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat een discussienota opstellen over woning-en kavelsplitsing. Al langer is dit een wens van de raad. Tijdens de herijking van het functieveranderingsbeleid in 2021 werd een raadsbreed amendement van Pieter Stam (SGP) aangenomen om geen sloopmeters in te zetten voor woningsplitsing in het buitengebied, maar beleid te ontwikkelen voor heel Ermelo.

Pogingen van de SGP in het verleden om bestaande situaties van dubbele bewoning in kaart te laten brengen en hier een besluit over te nemen strandden mede omdat de provincie hier anders over dacht. Desgevraagd gaf de ambtenaar aan dat dit soort situaties nu in het onderzoek worden meegenomen, evenals de suggestie om in het onderzoek aandacht te besteden op welke praktische wijze inwoners woningsplitsing kunnen aanvragen.

Succes in Oost Gelre

Pieter Stam: ,,Woningsplitsing is een effectieve manier om meer mensen te kunnen huisvesten binnen de bestaande woningvoorraad. Dit biedt perspectief om legaal onderdak te bieden aan vooral jongeren en kan bijvoorbeeld ook een middel zijn tegen eenzaamheid van ouderen die 'te ruim' wonen." Elders in het land kent men overigens al succesverhalen van woningsplitsing. Zo kreeg het buitengebied van Oost Gelre er, formeel gezien, in één klap 18 woningen bij. De gemeente Oost Gelre werkt graag mee aan woningsplitsingen om een aantal redenen. Allereerst omdat er woningnood is, maar tegelijkertijd draagt het splitsen van woningen bij aan de sociale en fysieke kwaliteit van het landelijk gebied.