'Wat zijn gevolgen van nieuw verdeelmodel?'

ERMELO/ REGIO - Gemeenten eisen dat het kabinet een korting van ruim 3 miljard euro op het gemeentefonds intrekt. Als dit niet gebeurt, dreigen ze de samenwerking met het rijk te bevriezen. Volgende week stemmen de gemeenten tijdens de Algemene Ledenvergadering over een motie die opgesteld is door de gemeente Beesel. Er zijn inmiddels 27 mede-indieners, waaronder een aantal grote gemeenten. Ze willen dat het kabinet vanaf 2026 structureel 3 miljard euro extra toekent aan het gemeentefonds.

Als er geen oplossing komt, mogen gemeenten geen nieuwe akkoorden sluiten met het rijk en worden bestaande taken en akkoorden heroverwogen. De gemeenten maken zich ook zorgen over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. Deze korting op uitkering uit het gemeentefonds is ook een belangrijke reden waarom de gemeente Ermelo momenteel een aantal grote bezuinigingen en ombuigingen wil realiseren.

Nieuw verdeelmodel

Het college van de gemeente Ermelo reageert op de situatie: ,, Wij herkennen de zorg om de stabiele en duurzame financiële positie van gemeenten. Zo baart o.a. het nieuwe verdeelmodel van het Gemeentefonds, wat ervoor zorgt dat Ermelo op termijn een fors tekort tegemoet kan zien, ons zorgen. Daarom hebben wij eerder dit jaar al een lobbytraject ingezet om enerzijds de gevolgen van dit nieuwe verdeelmodel onder de aandacht te gaan brengen en anderzijds te proberen de negatieve effecten bij te stellen. De voorlopige uitkomst hiervan is dat de situatie van instellingsgemeenten wordt betrokken in de (evaluatie)onderzoeken die zijn en worden opgestart naar de effecten van de invoering van het verdeelmodel. Ook neemt Ermelo, ook namens andere 'instellingsgemeenten', zitting in de begeleidingsgroep van ambtelijke experts. Zo kunnen wij (als Ermelo, maar namens alle instellingsgemeenten) vanuit de praktijk informatie aanleveren en meepraten over de gevolgen van het nieuwe verdeelmodel voor het 'huishoudboekje' van Ermelo.”
Het specifieke voorstel dat volgende week tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG ter tafel ligt, wordt momenteel besproken door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.