Nieuwe ontsluitingsweg roept weerstand op

ERMELO – Het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 dat op dit moment ter inzage ligt, roept bij meerdere bewoners veel weerstand op. Inmiddels is er een Belangengroep opgericht om de belangen van een aantal bewoners en de natuur van het Tonselse Veld te vertegenwoordigen. ,,Op een aantal belangrijke punten is het plan wat er nu ligt ondoordacht en onzorgvuldig,” zegt de Belangengroep.

Men vindt de nieuwe ontsluitingsweg die ingetekend is tussen de Harderwijkerweg en de Eendenparkweg onnodig. ,,Dit leidt tot negenhonderd extra (vracht)auto's per dag over de Eendenparkweg en de Fazantlaan. Beide wegen zijn hiervoor ongeschikt.” Bewoners zijn bang voor de gevaren en geluidsoverlast. ,,We ervaren nu al gevaarlijke verkeerssituaties en de gelluidsoverlast voor aanwonenden komt dan boven de norm te liggen.”

Geluidshinder

In het plan van de gemeente meldt men op grond van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen boven de toegestane geluidnorm van 48 decibel zal komen te liggen. Het is volgens de plannen niet mogelijk maatregelen te treffen om binnen de gestelde normen te blijven. Daarom wil men op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarde vaststellen.

Adequate maatregelen

Camping De Haeghehorst krijgt in het plan toestemming voor uitbreiding met 30.000 m2. Volgens de Belangengroep gaat dit ten koste van het natuurgebied dat is opgenomen in ‘Natura 2000, gebied Veluwe’. ,,De uitbreiding is strijdig met het Bestemmingsplan Recreatieterreinen 2013. Er zijn geen adequate maatregelen voorzien om de nu al jarenlange bestaande verkeers- en parkeeroverlast voor bewoners van de Fazantlaan op te lossen.”

Verzet

Volgens de bewoners die zich nu in de Belangengroep verenigd hebben, laat de gemeente het belang van slechts enkele ondernemers voorgaan boven dat van honderden bewoners in het gebied. ,,De gemeente is gelijktijdig opsteller, beoordelaar van het bestemmingsplan, eigenaar van de grond, inner van de pachtopbrengst en toeristenbelasting.” De onrust onder bewoners is groot en men voelt zich niet serieus genomen. Daarom hebben ze zich samen met besturen van recreatieterreinen verenigd in de Bewonersgroep Tonselse Veld en verzetten ze zich tegen deze plannen. Tot 28 januari kan iedereen een zienswijze bij de gemeente indienen.
Bij de voorbereiding van het ontwerp zijn er indertijd gesprekken geweest tussen de gemeente en de Klankbordgroep Tonselse Veld. ,,Opvallend is dat juist de uitbreiding van de camping en aanleg van de ontsluitingsweg daarin nooit aan de orde zijn geweest,” zo meldt de Belangengroep. Deze bewoners en gebruikers van het Tonselse Veld zijn overvallen door het nu voorliggende ontwerp.