Herontwikkeling van recreatiecluster Horst

ERMELO - De gemeente Ermelo ziet graag een herontwikkeling van het recreatiecluster Horst (Kawoepersteeg - Zeeweg - Horsterweg). Wethouder Hans de Haan heeft Inzet op Horst omdat daar sprake is van onrendabele parken waarbij ook sprake is van bewoning. ,,Elk park is natuurlijk anders,” zegt hij. ,,Met een gebiedsgerichte aanpak liggen er nu kansen. Het is een interessant experiment.”

Volgens De Haan willen bewoners van Horst ook graag dat er in deze omgeving wat verandert. ,,Het is een transformatie rondom een woonkern.” Hij wil de komende vijf jaar belangrijke stappen zetten. De Haan: ,,Een nieuwe ontwikkelvisie geeft de diverse richtingen voor dit gebied weer. Dit is gebaseerd op de gesprekken die we gevoerd hebben met parkeigenaren en bewoners in het gebied.”

Complex

De problematiek rond vakantieparken op de Veluwe is zeer divers en zeer complex. Uit het recente onderzoek ‘Wonen in de Luwte’ van Platform 31 (in opdracht van het ministerie van BZK en het programma Vitale Vakantieparken) bleek dat er verschillende groepen mensen zijn die op de Veluwse vakantieparken wonen. Zo zijn er mensen die bewust daarvoor kiezen, spoedzoekers, arbeidsmigranten, mensen die niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning en mensen die ‘onzichtbaar’ willen blijven. Al deze groepen vragen uiteindelijk om een andere benadering. De aanpak voor vakantieparken blijft overigens een lokale afweging en keuze.

Toekomstvisie

In april 2018 werd het startschot gegeven voor een transformatieopgave van het recreatiecluster Horst. Dit is een deeluitwerking van de in 2016 vastgestelde ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie’ . Voor de gemeente Ermelo is in die toekomstvisie aangegeven waar de gemeente samen met recreatieondernemers de verblijfsrecreatie wil verbeteren. En plekken waar de ontwikkelpotentie voor de verblijfsrecreatie minder is, zoals recreatiecluster Horst, te transformeren naar andere functies zoals wonen. De concept omgevingsvisie zal op 19 februari aan de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte gepresenteerd worden.