Ermelo krijgt nieuwe woonvisie

ERMELO – Dit najaar start de gemeente Ermelo met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente aankijkt tegen belangrijke thema’s zoals huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil behalen. Ook geeft het een doorkijk naar ontwikkelingen op de langere termijn.

De huidige woonvisie van de gemeente Ermelo is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is nog gebaseerd op cijfers en verwachtingen van beperkte economische groei. Ook is er de afgelopen jaren vooral ingezet op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit binnen bestaand bebouwd gebied. Dat betekent dat Ermelo, in tegenstelling tot omliggende plaatsen niet heeft gekozen voor grootschalige uitbreiding op uitleglocaties, maar ingezet heeft op binnendorpse locaties. Ook de herontwikkeling van de zorglocaties Dillenburg en Rehoboth hoorde hierbij. Maar behalve op landgoed Veldwijk zijn er nauwelijks meer inbreidingslocaties. De vraag naar woningen is echter groot. De positieve economische ontwikkeling en een gespannen woningmarkt zijn mede aanleiding voor een nieuwe woonvisie. Economisch is de situatie anders dan vijf jaar geleden. Ook zijn er door de landelijke overheid diverse wetten en regels aangepast, zoals de Woningwet , regels rondom hypotheekverstrekking en wetgeving op het gebied van duurzaamheid en wonen en zorg.

Inbreng

Het college vindt het belangrijk dat de woonvisie meer bevat dan alleen de ideeën van de gemeente. Daarom betrekt zij graag verschillende partijen, zoals de woningcorporatie en ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten betrekken bij het opstellen van de woonvisie. Ook inwoners wordt om inbreng gevraagd. In de week van 16 t/m 21 september gaan leden van de gemeenteraad op straat met inwoners in gesprek over het thema wonen als onderdeel van het maatschappelijk raadsprogramma. De ideeën en meningen die hieruit naar voren komen worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie.