Grote twijfel over bestuurskracht in Ermelo

ERMELO – Alleen de politiek zelf kan de bestuurscultuur in Ermelo veranderen. Een extern onderzoek levert slechts een spiegel op die hopelijk tot reflectie leidt. Om hiertoe op te roepen, hebben drie Ermeloërs hun bezorgdheid uitgesproken en is er een petitie ter ondertekening.

Het onlangs verschenen rapport maakt duidelijk dat het recente conflict tussen burgemeester André Baars en wethouder Leo van der Velden slechts het topje van de ijsberg was. Het college functioneert niet als een collegiaal bestuur en er is sprake van een roddelcultuur. ,,Dat voedt reeds lang de bij de inwoners van Ermelo heersende grote twijfel over de bestuurskracht van het college en over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat,” zegt ing. Niko Poolen, een van de petitie-initiatiefnemers. ,,Wie zijn oor te luisteren legt binnen de Ermelose gemeenschap stuit vrijwel direct op een diep wantrouwen over wat er zich allemaal op het lokale bestuursniveau afspeelt. Uiterst kostbare beslissingen rondom het gemeentehuis, het zwembad en een parkeergarage, terwijl de gemeentelijke financiën zorgen baren, leiden tot een zo sterke stijging van de gemeentelijke belastingen dat Ermelo volledig uit de pas loopt ten opzichte van buurgemeenten als Harderwijk en Putten.” Hij verzet zich tegen politieke stokpaardjes als het afschaffen van de hondenbelasting, omdat deze niet meer van deze tijd zou zijn. ,,Dit zorgt slechts voor toename van het onbegrip. Is hondenpoep opeens geen probleem meer? En hoezo de vervuiler betaalt?”

Grote druk

Poolen schreef samen met mr. Klaas Mollema en ing. Ton van Dijk een manifest. ‘De Raad moet meer onderling en minder exclusief met het college debatteren. Dualisme mag de communicatie niet belemmeren. Er moet meer worden gezocht naar draagvlak en representativiteit. Kleine meerderheden en afgetimmerde thema akkoorden helpen daarbij niet. Bijvoorbeeld grote druk vanuit het college op coalitiepartijen om vooral geen moties van de oppositie te ondersteunen werken verlammend op het democratisch proces.’ Zo laten de mannen weten. ,,Raad en college moeten hun eigen tegenspraak organiseren en er ook naar luisteren,” aldus Van Dijk. ,,Vraag bijvoorbeeld bij elke beslissing die grote uitgaven met zich brengt vooraf om een advies aan de rekenkamer. Maak ambtelijke adviezen en de daarop gevolgde besluitvorming transparanter, zodat de schijn van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling wordt vermeden.” Ook stelt hij dat de burgemeester een betekenisvolle rol binnen het college verdient. ,,Biedt hem de ruimte om op te treden als hoeder van de politieke mores. Zorg dat The Right to Challenge (unaniem aangenomen door de raad in haar vergadering van 23 september j.l.) niet een lege dop is, maar ook daadwerkelijk een instrument om burgerparticipatie te bevorderen.”

Controle

De drie weten dat er een angstcultuur heerst onder ondernemers. Mollema: ,,Neem die angst bij ondernemers en anderen weg dat zij, als zij teveel tegengas geven tegen een gemeentelijk besluit, daarop een volgende keer worden afgerekend. Geef maatschappelijke organisaties een steviger rol in het bestuur van de gemeente. Hanteer het conflictmodel ( de gang naar de bestuursrechter) slechts als uiterste redmiddel en niet als instrument om op kosten van de gemeente de burger klein te krijgen of dwars te zitten.” De conclusie luidt als volgt: ,,Doe er alles aan om de onderlinge verhoudingen te normaliseren en het vertrouwen van uw inwoners te herwinnen of te vergroten. Realiseer u dat het niet uw geld is dat u uitgeeft, maar het geld van de gemeenschap. Geld wat er niet is, behoort niet te worden uit gegeven. Wie een artikel 12 gemeente wordt verliest immers alle controle over de eigen portemonnee. Het telkenmale verhogen van gemeentelijke belastingen om grote ambities te kunnen bekostigen is een doodlopende weg. Zet de tering naar de nering en niet andersom.” Poolen, Mollema en Van Dijk hechten aan dit politiek neutrale standpunt. Zij willen desgewenst meedenken. ,,Er is een grote groep bezorgde burgers die van mening is dat de ontstane situatie moet veranderen. Daarom dit manifest!” Ondertekenen kan via deze link.