Vertraging door verschillende oorzaken

ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders stelden afgelopen week het ontwerpbestemmingsplan voor het Nieuwe Sportcentrum Ermelo vast. Het is nu aan de gemeenteraad om het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende zienswijzennota en wijzigingen te bespreken en het bestemmingsplan vast te stellen.

Het concept-bestemmingsplan was eind 2019 al gereed. En belanghebbende inwoners hebben al in 2019 hun zienswijzen op de plannen kenbaar gemaakt. De oorzaken voor de vertraging lag buiten het project en buiten de gemeente. De discussies op landelijk en provinciaal niveau over de stikstofberekeningen (als vervanging van de PAS regeling) waren hiervoor de oorzaak. Deze vertraging is door alle betrokkenen als erg vervelend ervaren. Zeker als nu wordt geconcludeerd dat het ontwerpbestemmingsplan van 2019 vrijwel gelijk is aan het nu voorliggende plan. Om vragen van omwonenden goed te kunnen beantwoorden zijn er wel aanvullende onderzoeken rond akoestiek en boscompensatie gedaan.

Zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn in twee hoorzittingen aan raadsleden toegelicht. En de beantwoording van de gestelde vragen en ervaren knelpunten zijn in een aparte zienswijzennota en voorgestelde wijzigingen voor het ontwerpbestemmingsplan door het college vastgesteld. De zienswijzennota en wijzigingen worden deze week aan zowel de indieners als aan de raadsleden ter beschikking gesteld. De eerste behandeling vindt op 23 juni plaats in een beeldvormende raadstafel. Vaststelling van het bestemmingsplan is gepland op 7 of 14 juli.