Compleet saneren kost een vermogen

ERMELO – De voormalige stortlocatie op De Zanderij zal voorzien worden van een nieuwe afdeklaag. Met deze ingreep kan het gebied op een veilige manier worden betrokken bij het nog te bouwen sportpark.

Het is een ingewikkeld gebied, een voormalige stortplek die dienst deed tussen 1940 en 1970. Daarna werd de vuilstort gesloten en met grond bedekt. Nu is het een bosperceel waar mensen hun hond uitlaten, gelegen tussen de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg en het sportpark De Zanderij.

Op de agenda

Nu er in deze omgeving een nieuw sportcentrum wordt gerealiseerd, is er extra aandacht gekomen voor dit gebied. Drie jaar geleden bleken asbestdeeltjes in het bosperceel aanwezig te zijn. ,,Door die oppervlaktevervuiling was er een directe aanleiding waardoor het op de agenda van het college kwam,” vertelt wethouder Leo van der Velden. ,,We hadden geen keus en soms is dat prettig. We moesten gaan nadenken over een plan van aanpak.” Daarom werden er in 2018 hekken geplaatst en volgde er een bodemonderzoek om de stand van zaken van de bodemkwaliteit op en rondom de stort te bepalen. ,,We willen graag dat het straks een toegankelijk gebied wordt, passend bij een vitaal sportpark,” vertelt portefeuillehouder Leo van der Velden. ,,Dat is de koers die is ingezet.” De wethouder wil niet dat de hekken om het gebied moeten blijven staan. ,,Dat moet als je niets doet,” legt hij uit. Het andere uiterste is dat de gemeente overgaat tot een volledige sanering, maar daar hangt een prijskaartje aan van 35 miljoen euro.

Hardloopgebied

Van der Velden wil benadrukken dat er op de locatie van het nieuwe sportcentrum geen verontreiniging is geconstateerd. De vervuilde grond beperkt zich tot de stortheuvel en de directe omgeving. In het grondwater, en direct grenzend aan de stort, komen licht verhoogde concentraties voor van enkele zware metalen. Uit het onderzoek is gebleken dat de afdeklaag op de stortplaats niet overal voldoende dik is en dat de (chemische) kwaliteit van deze laag ook niet overal voldoet aan de gestelde eisen. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe spreekt van een ernstig, niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Er is geen gevaar voor verspreiding, humane of ecologische risico’s. ,,Je hebt daarom geen plicht om direct actie te ondernemen,” zegt de wethouder. Toch is volgens hem de tijd van wegkijken voorbij. Het is een ongewenste situatie, zeker indien er sprake is van het betreden van de stort. Om het straks in te richten als hardloop- of wandelgebied, want dat is de koers die ingezet is, zal de deklaag moeten worden hersteld. Overigens ligt de invulling van dit terrein nog volledig open. Het is de bedoeling dat bewoners hierbij betrokken worden. Dit kan via het participatie traject van het project Vitaal Sportpark de Zanderij. De kosten voor het aanbrengen van de benodigde deklaag zijn geraamd op een miljoen euro. ,,Dat is ook het bedrag dat is opgenomen in de risicoparagraaf,” aldus Van der Velden. ,,De raad moet dit bedrag nog budgetteren.”