Illegaal gebouwde bouwwerken worden gelegaliseerd

ERMELO – Het dossier Tomassen Duck-To lijkt zich binnenkort te sluiten. Althans het college van B&W heeft een definitief besluit genomen. ,,Ik realiseer me dat we het nooit voor iedereen goed kunnen doen. Het is een lang, zorgvuldig traject, maar het blijft een complex verhaal,” aldus burgemeester Dorine Burmanje.

De vijf bouwwerken die al gerealiseerd zijn, worden wat het college betreft, gelegaliseerd. De situatie zoals die nu is, wordt ‘bevroren’. ,,Dit is wat er op deze locatie mag. Hierop gaan we toezien en handhaven,” zegt Burmanje. Hiervoor wordt de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat de door Tomassen Duck-To gevraagde omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Zorgvuldig

Het is één van de langlopende dossiers die op het bordje kwamen van de interim-burgemeester. Ze heeft daarom veel tijd gestoken in gesprekken met belanghebbenden. ,,We hebben zorgvuldig gekeken naar de aanvraag, de impact op de omgeving, de ingediende zienswijzen en de geldende wet- en regelgeving. Met dit collegebesluit en de besluiten die we voorleggen aan de raad komt er duidelijkheid voor alle betrokkenen. Ook voor toezicht en handhaving is de nieuwe vergunning duidelijk en compleet.”Burmanje noemt het dan ook een positief resultaat voor alle betrokkenen.
Omdat er zicht is op legalisatie schort het college de inning van opgelegde dwangsommen op. Met de aanpassingen die de eendenslachterij heeft gedaan, voldoet het bedrijf aan de gestelde eisen. Door wijzigingen in de stikstofregelgeving is er ook een nieuwe milieueffect beoordeling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat voor de aangevraagde vergunning geen nader onderzoek nodig is in de vorm van een formele m.e.r. of m.e.r.-beoordeling. ,,Ik hoop dat het dossier hiermee gesloten kan worden. Iedereen weet waar ze zich aan moet houden,” aldus de burgemeester. Ze gaat er vanuit dat dit besluit bij de Raad van State stand houdt. ,,Anders hebben we ons huiswerk niet goed gedaan.”

Verhuizen

Wel zijn er voorzichtige verkenningen om het bedrijf te verplaatsen. Maar dat is een toekomstplan. Het zou dan gaan om een verplaatsing van het bedrijf binnen Ermelo naar een mogelijk (bij de A28) te ontwikkelen Ecopark.