Gemeente wil betaalbare woningen locatie Wethouder Balverszaal

ERMELO - Het college van B&W heeft het startsein gegeven voor woningbouw op de locatie Wethouder Balverszaal. Dit besluit past bij de woningbouwambities in het coalitieakkoord. Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan de motie van de raad van 5 juli. De motie was aangenomen bij de behandeling van de de kadernota 2024. Op de locatie kunnen daar betaalbare woningen worden gebouwd.

Er wordt eerst gestart met de noodzakelijke onderzoeken zoals flora en fauna, slooponderzoek, participatie en andere haalbaarheidsonderzoeken. Daarna kan worden gestart
met de ruimtelijke prociedure. ,,Ik ben blij ben dat we op deze wijze de woningbouw proberen te versnellen,” aldus wethouder Ronald van Veen. De Wethouder Balverszaal is onderdeel van het project Herontwikkeling Ermelo Zuid-West.

Hoogbouw

Op 30 november was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Daar werd positief gereageerd op woningbouw op de locatie Wethouder Balverszaal. Wel werd aandacht gevraagd voor de woningbouw voor jongeren, ouderen en sociale huur en voor de inpassing van groen in de ontwerpen. De aandachtpunten die de aanwezigen meegaven worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de locatie. In een nieuw participatietraject wordt de omgeving meegenomen in de te maken ontwerpen. Het college wil nog onderzoeken of hoogbouw geschikt is op deze locatie.