Bestuur wil graag gesprekspartner van gemeente zijn

ERMELO - Ze vertegenwoordigen een collectief belang en willen graag gesprekspartner van de gemeente en provincie zijn. Daarom hebben bewoners van het Tonselseveld besloten tot de oprichting van een stichting. ,,We willen graag pro-actief meedenken,” vertelt voorzitter Bert Groeneveld. ,,Er staat namelijk heel wat te gebeuren in dit gebied.”

De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld (WRBT) is een vervolg op de Bewonersgroep Tonselseveld die begin 2014 ontstond. Op dat moment lag het Ontwerp Bestemmingsplan Tonselse Veld ter inzage en dat stuitte op weerstand. Op een aantal belangrijke punten was het volgens de bewoners ondoordacht en onzorgvuldig. ,,We gaan er overigens positief in,” zegt Groeneveld, ,,met als doel het verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in dit gebied,” vult secretaris Robin Koolmees aan.

Raad van State

De stichting werkt in het gebied dat wordt omsloten door de Harderwijkerweg, de Eendenparkweg, de Strokel, het Ganzenveld, De Haspel, de Staringlaan en de Jacob Catslaan. Volgens de WRBT laat de gemeente het belang van slechts enkele ondernemers voorgaan boven dat van honderden bewoners en recreanten. ,,We zijn dan ook niet in het voortraject geïnformeerd.” Men spreekt zelfs van anterieure overeenkomsten voordat er überhaupt bewoners geïnformeerd werden. Tonselse Veld is een gebied dat zich kenmerkt door diverse bedrijven aan de westzijde (Harderwijkerweg) en met name recreatie in de rest van het gebied aan de noord-, oost- en zuidzijde. Daartussen liggen verspreid woningen en het gebied ligt in of grenst direct aan beschermd Natura2000-gebied en het Gelders Natuurnetwerk. Vooral de realisatie van de ontsluitingsweg roept nogal wat vragen op, maar ook de uitbreiding van camping De Haeghehorst stuit op weerstand. De campinguitbreiding is afgelopen maandag besproken bij de Raad van State in Den Haag. Bungalowpark De Bosuil en Recreatiepark Terra-Nova, beide gevestigd aan de Eendenparkweg, en begoniakwekerij Koppe aan de Fazantlaan hebben bezwaar gemaakt. Zo vindt de begoniakwekerij dat voor het bestemmingsplan een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten had moeten worden gedaan. Ook is men van mening dat het Natura 2000-gebied door de uitbreiding van de camping wordt aangetast.

Samen werken en samenwerken

Aangezien er de komende jaren veel staat te gebeuren in het gebied maakt de stichting WRBT in haar motto bewust onderscheid tussen samen werken en samenwerken. ,,Wij willen als bewoners en recreatie-eigenaren niet stilletjes toekijken en langs de kant toezien op wat men van plan is en wat er allemaal plaatsvindt in ons gebied. Nee, wij willen graag meedenken en aan de voorkant meedoen bij alle ontwikkelingen en dat zo vroeg mogelijk in het denk- en doeproces en niet pas achteraf,” stelt de voorzitter. Men is natuurlijk benieuwd naar de uitspraak van de Raad van State, maar dat kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen volgen de bewoners actief de ontwikkelingen op de politieke agenda in de gemeente en bij de provincie. ,,Zo kunnen we het best bekijken op welke wijze we met die ontwikkelingen willen en kunnen omgaan. Zo nodig benaderen wij geïnteresseerde medestanders bijvoorbeeld andere wijk- of buurtverenigingen in Ermelo, Natuur- en milieuorganisaties, politieke partijen, en media om zo mogelijk samen op te trekken.” De stichting heeft een breed samengesteld bestuur, zowel ten aanzien van bewoners als van vertegenwoordigers van recreatieparken. Bij oprichting hebben drie vertegenwoordigers van recreatieparken en vier bewoners zitting in het bestuur. www.wrbt.nl