Berekening op basis van onjuiste aantallen appartementen

ERMELO - Bewoners van het Postlaantje/ Kerklaan maakten bezwaar bij de voorzieningenrechter tegen de afgegeven omgevingsvergunningen voor het bouwen van 62 appartementen op de locatie Kerklaan/ Postlaantje. Een tekort aan parkeermogeljkheden op deze locatie was hierbij het belangrijkste argument.

De omwonenden verzochten de rechter om voorlopige voorzieningen te treffen. In het bestemmingsplan is namelijk bepaald dat de omgevingsvergunning slechts verleend kan worden als bij aanvraag aangetoond kan worden dat er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Daarbij dient de Nota Parkeernormen in Ermelo in acht te worden genomen. De voorzieningenrechter vindt het niet bezwaarlijk dat verweerder nog niet alle stappen zijn doorlopen om op zoek te gaan naar de benodigde parkeerruimte.

Groot tekort parkeerplaatsen

Naar oordeel van de voorzieningenrechter is hier sprake van herontwikkeling, zodat het zogenaamde salderen toegestaan is. Bestaande bebouwing wordt immers vervangen door nieuwe bebouwing. Dat alle bestaande bebouwing al gesloopt is, maakt dat oordeel niet anders. Volgens de Parkeerbalans zijn er acht bestaande parkeerplaatsen. Deze bestaande parkeerplaatsen moeten worden teruggebracht. Alleen het bestaande tekort mag immers worden verrekend. Verzoekers hebben echter terecht aangevoerd dat ten onrechte geen bestaande parkeerplaatsen zijn toegekend aan de garageboxen die in dit plangebied stonden en inmiddels zijn gesloopt. De voorzieningenrechter stelt vast dat deze garageboxen moeten worden meegeteld, zij het met toepassing van een reductiefactor. Dat betekent dat er voor de 25 garageboxen 12,5 parkeerplaatsen moeten worden teruggebracht. Dat de garageboxen geen specifieke parkeerbestemming hadden en voor een deel ook als opslag werden gebruikt, maakt dat oordeel niet anders. Dat betekent dat er niet moet worden uitgegaan van acht, maar van 20,5 bestaande parkeerplaatsen.

Onjuiste aantallen

Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de gemeente Ermelo erkend dat de Parkeerbalans uitgaat van onjuiste aantallen per type koopwoning. In blok A is uitgegaan van negen dure appartementen in plaats van twee middeldure en zeven dure appartementen. In de blokken F en G is ten onrechte uitgegaan van drie goedkope, vijftien middeldure en vier dure appartementen. Uit de overlegde prijslijsten is immers gebleken dat hier vijftien middeldure en zeven dure appartementen worden gerealiseerd. De gemeente zal de parkeerbehoefte op basis van deze aantallen opnieuw moeten berekenen.

Gelijk

Ook is in de Parkeerbalans voor de huurappartementen gerekend met twee verschillende normen (1,3 en 1,1), terwijl het in alle gevallen gaat om middeldure huurappartementen. Ook deze berekening zal opnieuw moeten worden gemaakt. Dit betekent dat op dit moment niet is vast te stellen hoe groot de nieuwe parkeerbehoefte exact is. De bewoners van het Postlaantje/ Kerklaan krijgen dan ook gelijk van de voorzieningenrechter. Echter de voorzieningenrechter vindt dat dit niet hoeft te leiden tot een schorsing van het bestreden besluit.

Openbaar groen

De verweerder zegt aan de benodigde parkeerruimte te kunnen voldoen, zij het dat dit ten koste gaat van het openbaar groen. De voorzieningenrechter stelt echter vast dat ook met 61 parkeerplaatsen binnen het plangebied nog steeds niet wordt voldaan aan de hiervoor weergegeven parkeerbehoefte. Hiervoor moet daadwerkelijk gezocht worden naar een oplossing. Deze parkeerplaatsen moeten gerealiseerd worden op een afstand van minder dan 100 meter van het plangebied. ,,De parkeerplaatsen die er volgens het parkeerbeleid moeten komen, passen nu niet meer binnen het nieuwe plan,” reageert één van de omwonenden naar aanleiding van de uitspraak. ,,De vraag is of de gemeente Uwoon hier aan gaat houden.” Zullen alle parkeerplaatsen voor het plan in het plangebied gerealiseerd moeten worden of wordt er uitgeweken naar de openbare ruimte in de directe omgeving? ,,We wachten de behandeling van het bezwaar verder af,” aldus de omwonenden. Ook het college wacht op de finale uitspraak. Hoe lang deze op zich laat wachten is niet bekend.